Книга: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Загальні правила

Оформлення посилання на книгу в списку використаних джерел за вимогами ВАК, прописаними в стандарті ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, вимагає знання відповідних вимог стандарту та особливостей складання бібліографічного опису для різних типів книжкових видань.

Щоб навести посилання на книжкове видання в списку літератури (позатекстове посилання), слід зазначати такі дані: відомості про автора, назва книги, тип книги, відомості про відповідальність (реквізити редакторів, упорядників тощо – за наявності), відомості про видання, вихідні дані (місто й рік видання, видавництво), номер ISBN.

Якщо видання має до трьох авторів включно, у зоні заголовка наводять дані лише про першого автора, а в зоні відомостей про відповідальність – інформацію про всіх авторів; натомість якщо видання має від чотирьох авторів і більше, дані про авторів наводять лише в зоні відомостей про відповідальність.

Зверніть увагу: на відміну від новішого українського стандарту ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 вимагає обов’язкового наведення інформації про тип книжкового видання через двокрапку після назви (наприклад: монографія, навч. посіб., підр. тощо); також слід наводити номер ISBN (за наявності).

Зони бібліографічного опису за ДСТУ 7.1:2006 відділяють знаком «крапка й тире» («. —»).

Усі скорочення наводять за вимогами відповідних стандартів.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва книги / Дані автора (авторів) ; ред. (за заг. ред., за наук. ред. тощо) Дані редактора. — Номер видання. — Місто : Видавництво, рік. — Кількість сторінок. — Номер ISBN.

Щодо принципів подання інформації про авторів за ВАК див. детально в цій статті.

Приклади оформлення

Книга з одним автором

Наєнко М. К. Романтичний епос. Ефект романтизму і українська література / М. К. Наєнко. — 2-ге вид., зі змінами й доп. — Київ : Просвіта, 2000. — 382 с. — ISBN 966-7551-25-3.

Гранже Ж.-К. Багряні ріки / Ж.-К. Гранже ; пер. з фр. О. Леська. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. — 350, [2] с. — ISBN 978-617-12-4722-2. 

Книга з двома або трьома авторами

Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підр. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін. — Київ : Каравела, 2008. — 688 с. — ISBN 966-8019-85-7.

Шевченко О. М. Ветеринарна медицина / О. М. Шевченко, Я. П. Лазорська, С. М. Минайло ; ред. О. М. Шевченко. — Київ : КТУ, 2018. — 211 с.

Книга з чотирма авторами

Військово-технічне співробітництво: шляхи удосконалення : монографія / В. О. Смірнов, В. М. Бегма, О. М. Рябець, В. В. Томчук ; за заг. ред. В. О. Смірнова ; М-во оборони України, Центр. НДІ озброєння та військ. техніки збройних сил України. — Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2010. — 214 с.

Книга з п’ятьома або більше авторами

Мікроекономіка : підр. / А. П. Наливайко, Л. А. Азьмук, П. Г. Банщиков [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Наливайка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». — Київ : КНЕУ, 2011. — 446, [2] с.

Книга без автора (з редактором тощо)

Типологічні характеристики українського медійного контенту / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової. — Київ : Ін-т журналістики, 2011. — 178 с.

Книга – частина (том) багатотомного видання

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — Київ : Юрінком Інтер, 2005. — Т. 1. — 832 с. — ISBN 966-667-167-0.