Як цитувати авторів за ДСТУ 8302:2015?

Загальні правила

За стандартом ДСТУ 8302:2015 у заголовку бібліографічного запису наводять відомості про одного, двох або трьох авторів. Реквізити кожного автора відокремлюють комою. Після заголовка наводять решту елементів посилання на джерело: основну назву документа, відомості про відповідальність, вихідні дані тощо. Так само розташовують назви колективних авторів (організацій тощо).

За наявності більш як трьох авторів слід наводити інформацію лише про першого автора зі скороченням «та ін.» (латинськими літерами – «et al.»); такі дані розташовують у відомостях про відповідальність через скісну риску після назви твору.

Дані редакторів, перекладачів, відповідальних організацій наводять у відомостях про відповідальність через скісну риску.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Джерело з одним автором

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали.

Приклади в списку літератури:

Свердан П. Л. Вища математика: математичний аналіз і теорія ймовірностей : підр. Київ : Знання, 2008. 450 с.

Павко Я. А. Арктика: пріоритетні напрямки міжнародно-правових досліджень. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 1. С. 167—173.

Джерело з двома або трьома авторами

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали 1-го автора, Прізвище Ініціали 2-го автора, Прізвище Ініціали 3-го автора.

Приклади в списку літератури:

Іваненко І. І., Ковтюх Л. Д. Динамічні моделі у фізиці : монографія. Київ : УВР, 2016. 129 с.

Костюк А. Д.. Ставицький К. Р., Шевченко М. М. Анатомія та ветеринарія. Вінниця : Медичне видавництво, 2007. 244 с.

Джерело з чотирма й більше авторами

Шаблон оформлення:

Назва твору / Ініціали Прізвище 1-го автора та ін.

Приклади в списку літератури:

Молекулярна біологія / О. Д. Даниленко та ін. Харків : Основа, 2018. 282 с.

Human Anatomy / L. Smith et al. London : Parley, 2000. 385 p.

Джерело без авторів і з редакторами

Шаблон оформлення:

Назва твору / ред. Ініціали Прізвище редактора.

Приклади в списку літератури:

Вища математика / ред. І. І. Іваненко, О. О. Шевченко. Львів : Видавництво «Лев», 2017. 155 с.