Угода з користувачем

Дата останнього оновлення: 18.01.2022

  Преамбула
 1. Терміни та визначення, які містяться в цій угоді
 2. Предмет угоди
 3. Права та обов’язки постачальника послуг
 4. Права та обов’язки користувача сайту
 5. Порядок реєстрації на сайті
 6. Ціна послуг, які надаються згідно з цією угодою
 7. Інтелектуальна власність
 8. Відповідальність сторін
 9. Конфіденційність
 10. Застосовне право
 11. Додаткові та заключні положення
 12. Зворотний зв’язок
 13. Погодження сторін щодо надання цій угоді сили договору
 14. Строк дії угоди
 15. Реквізити сторін
  ПРЕАМБУЛА

  Цей документ, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією (офертою) укласти договір із власником сайту Grafiati https://www.grafiati.com/uk/ (далі — Сайт), якими є фізична особа – підприємець Приймак Дмитро Михайлович (м. Київ, вул. Деревлянська, 12/42), щодо користування Сайтом на умовах, які наведені нижче.

  У разі, якщо фізична або юридична особа, яка знайомиться із цією Угодою про користування сайтом, погоджується з нижченаведеними умовами, вона ставить відповідну позначку після ознайомлення з Угодою.

  Зазначена дія вважається акцептом оферти, тобто відповіддю особи, якій адресована пропозиція укласти договір, що підтверджує з боку юридичної або фізичної особи прийняття пропозиції, адресованої власником Сайту іншим учасникам цивільно-правових відносин, щодо укладення Угоди про користування сайтом і надання їй юридичної сили договору.

  Будь-яка юридична особа приватного чи публічного права або будь-яка фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, учинивши дії, що підтверджують акцепт оферти, набуває статусу Сторони Договору й іменується «Користувач». Іншою стороною цього Договору стає Д. М. Приймак як власник Сайту.

  У зв’язку із цим потенційному Користувачеві сайту Grafiati https://www.grafiati.com/uk/ пропонується ознайомитися зі змістом цієї оферти, а саме з усіма істотними умовами користування Сайтом, що становить предмет Договору, який пропонується укласти відповідно до умов цієї оферти.

  У разі незгоди з умовами цієї Угоди про користування сайтом юридична або фізична особа має право не приймати цієї оферти та, відповідно, має право відмовитися від укладення Договору і зобов’язана відмовитися цілком від користування Сайтом.

  Відповідно до умов цієї Угоди, послуги не надаються громадянам Російської Федерації та особам, що перебувають на території Російської Федерації — країни-агресора, яка здійснила окупацію Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, що законодавчо визначено в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЦІЙ УГОДІ
  1. У цьому документі застосовуються такі терміни та визначення:

   Адміністрація Сайту — особи, наділені повноваженнями щодо Адміністрування Сайту;

   Адміністрування Сайту — комплекс заходів щодо підтримування функціонування Сайту, його працездатності, роботи, зручності для користувача, розміщення матеріалів авторів Сайту на сторінках Сайту;

   Авторизація — процедура надання Користувачеві доступу до користування Сайтом (використання Сайту, Інформаційного наповнення Сайту), що здійснюється відповідно до Угоди про користування сайтом шляхом Реєстрації Користувача на Сайті через зазначення Користувачем своїх Персональних даних (Логіна та Пароля або, у разі реєстрації через відповідні соціальні мережі, Логіна та параметрів Профілю у відповідній соціальній мережі) і, відповідно, створення Профілю Користувача Сайту;

   Бібліографічне посилання — посилання на використане джерело, наведене в Списку використаних джерел;

   Відсутність згоди Користувача з умовами користування сайтом — відсутність будь-яких дій з боку Користувача щодо користування Сайтом;

   Згода Користувача з умовами користування Сайтом — створення Користувачем Профілю на Сайті та/або використання Сайту;

   Інформаційне наповнення Сайту — будь-яка інформація та дані на Сайті, у тому числі авторські матеріали, права на які належать авторам, які здійснюють наповнення Сайту;

   Інформаційний бюлетень — система повідомлень, які Постачальник послуг надсилає Користувачеві у зв’язку з користуванням Сайтом;

   Користувач — будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, що користується Сайтом і прийняла умови цієї Угоди;

   Логін — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує Користувача Сайту для здійснення Користувачем доступу до певних визначених Постачальником послуг функцій та можливостей Сайту;

   Незареєстрований користувач — будь-яка фізична чи юридична особа, що користується Сайтом, але не створила власного Профілю Користувача на Сайті;

   Особи, які надають послуги щодо користування Сайтом — власники Сайту;

   Пароль — алфавітно-цифровий набір символів Користувача, за допомогою якого Користувач підтверджує свій Логін для здійснення доступу до Сайту;

   Посилання на початкову сторінку Сайтуhttps://www.grafiati.com/uk/;

   Пряме гіперпосилання на Сайт — розділ Сайту, який містить інформаційні матеріали/твори/публікації авторів Сайту, використання яких здійснюється за згодою з авторами/власниками Сайту;

   Профіль Користувача — розділ Сайту, у якому Користувач зазначає, налаштовує, змінює або видаляє свої Персональні дані та з якого здійснюється доступ до Послуг;

   Персональні дані — відомості, які Користувач надає при Реєстрації на Сайті відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства;

   Послуги — комплекс послуг, які Постачальник послуг надає Користувачеві для користування Сайтом, зокрема послуги зі створення Списків джерел та оформлення Бібліографічних посилань, а також уся інформація та матеріали, що містяться на ньому в публічному доступі;

   Постачальник послуг — власники веб-сайту https://www.grafiati.com/uk/;

   Реєстрація — надання Користувачем Персональних даних, а також усіх інших даних, які є необхідними для створення нового Профілю з метою отримання Послуг шляхом унесення Персональних даних у форму реєстрації на Сайті;

   Сайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та/або суміжних прав тощо, пов’язаних між собою та структурованих у межах адреси веб-сайту — https://www.grafiati.com/uk/ — і/або облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу в мережі Інтернет: https://www.grafiati.com/uk/.

   Список використаних джерел — створюваний Користувачем набір Бібліографічних посилань, оформлених за певним Стилем цитування, відповідно до використаних Користувачем джерел для створення певного документа, наукової роботи, твору тощо.

   Стиль цитування — стандарт оформлення відомостей у межах конкретного Бібліографічного посилання.

   Угода — правочин, який укладається з Користувачем Сайту й визначає взаємні права та обов’язки Сторін щодо користування Сайтом https://www.grafiati.com/uk/, щодо ознайомлення з Інформаційним наповненням Сайту, авторськими правами на таке наповнення тощо.

  2. У разі відсутності однозначного тлумачення понять, зазначених у п. 1.1 цієї Угоди Сторони домовилися керуватися тлумаченнями, які містяться в чинному законодавстві України.
 2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
  1. Згідно з умовами цієї Угоди про користування Сайтом, Постачальник послуг розміщує в мережі Інтернет, відповідно до умов цієї Угоди, веб-ресурс — сайт https://www.grafiati.com/uk/ — і на умовах, визначених цією Угодою, надає Послуги щодо доступу Користувача до Сайту та користування Сайтом, а Користувач Сайту користується Сайтом https://www.grafiati.com/uk/ на умовах, визначених Сторонами згідно з цією Угодою та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також відповідно до міжнародних угод, проратифікованих Україною, та інших чинних нормативно-правових актів.
   1. Постачальник послуг і Користувач у тексті цієї Угоди разом іменуються «Сторони», а кожен окремо — «Сторона».
   2. Постачальник послуг надає Послуги на умовах «як є». Це означає, що Постачальник послуг надає Послуги, а Користувач отримує їх у тому стані, у якому вони є натепер, при цьому Користувач приймає Послуги «з усіма недоліками», які виявилися одразу або не одразу, без жодних заперечень чи претензій з боку Користувача.
   3. Сайт, його можливості можуть бути пробною версією (наприклад, бета-версією), і їхня робота може відрізнятися від роботи остаточної версії. Постачальник послуг може в будь-який момент за власним рішенням істотно змінити будь-яку версію Сайту та його функціональних можливостей чи їхніх окремих складників без погодження з Користувачем або з будь-якою третьою особою.
   4. Постачальник послуг визначає види Послуг, їхній обсяг та особливості на власний розсуд; при цьому Користувач замовляє та отримує Послуги, добровільно приймаючи на себе всі ризики й наслідки цього.
  2. Початок користування Сайтом, яке здійснює Користувач із реєстрацією на Сайті шляхом створення відповідного профілю чи без реєстрації, у будь-якому разі підтверджує надання Користувачем акцепту — згоди на укладення цієї Угоди щодо користування сайтом із власниками Сайту на умовах, визначених цією Угодою.
  3. Укладення вказаної в п. 2.2 Угоди відбувається на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, відповідно до якої Користувач може лише приєднатися цілком до запропонованої власниками Сайту Угоди про користування Сайтом і не може запропонувати свої умови Угоди.
  4. Угода про користування Сайтом набуває юридичної сили та вважається укладеною між власниками Сайту й Користувачем Сайту з моменту підтвердження Користувачем Сайту своєї Згоди на Користування Сайтом відповідно до положень цієї Угоди.
  5. Надання Послуг щодо Користування Сайтом здійснюється відповідно до цієї Угоди, а також відповідно до будь-яких додатково укладених на її підставі документів, які з моменту їх опублікування на Сайті набувають для всіх Користувачів юридичної сили як невід’ємні додатки до цієї Угоди.
  6. Власники Сайту можуть у будь-який момент змінити умови Користування Сайтом без окремого повідомлення Користувачів Сайту. У такому разі Угода про користування сайтом та будь-які додатки, укладені до неї, набувають юридичної сили в їхній новій редакції з моменту їх опублікування на Сайті.
  7. Якщо Користувач почав Користування Сайтом, навіть без створення профілю на Сайті, зазначене є підтвердженням того, що:
   • Користувач без заперечень та безумовно прийняв усі умови Користування Сайтом, викладені в цій Угоді та в усіх додатках, які укладені до неї/або будуть укладені в майбутньому;
   • Користувач ознайомився з основними розділами Сайту й розуміє всю відповідальність, яка покладається на нього як на Користувача Сайту щодо його прав та обов’язків щодо власників Сайту та авторів Сайту, а також щодо авторських матеріалів та Інформаційного наповнення Сайту загалом.
  8. У разі, якщо Користувач не приймає положення цієї Угоди, він зобов’язаний повністю відмовитися від користування Сайтом.
  9. У разі, якщо змінилася дієздатність Користувача, а саме: його визнано недієздатним, або обмежено дієздатним або виникли інші юридичні обставини й факти, які суттєво вплинули на обсяг прав та обов’язків Користувача, що внеможливлює дотримання ним усіх положень цієї Угоди, — Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке користування Сайтом.
  10. Дія цієї Угоди поширюється на всі держави світу.
  11. Ця Угода про користування Сайтом доступна для ознайомлення з нею, а також для акцепту або відмови від акцепту за посиланням: https://www.grafiati.com/uk/user-agreement/.
  12. Послуги надаються за умови ознайомлення Користувача з умовами цієї Угоди та наявності в Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ
  1. Постачальник послуг надає Користувачеві Послуги, визначені в цій Угоді, які полягають у наданні Користувачеві права користуватися Сайтом (зокрема – створювати власні Списки використаних джерел з Бібліографічними посиланнями), ознайомлюватися з матеріалами та інформацією, розміщеними на Сайті, – за умови дотримання Користувачем положень цієї Угоди.
  2. Постачальник послуг зберігає за собою право на власний розсуд, у будь-який час та в будь-якому обсязі змінювати перелік, умови, спосіб та строки надання Послуг Користувачеві, їхній характер, суть, обсяг, а також усі інші умови цієї Угоди без повідомлення Користувача та без погодження цього з Користувачем.
  3. Постачальник послуг застосовує всі засоби для того, щоб надавати Послуги Користувачеві якісно та безперебійно, у строки та відповідно до умов, передбачених цією Угодою.
  4. Постачальник послуг надає Користувачеві можливість зареєструвати власний Профіль Користувача на Сайті на умовах, визначених Постачальником послуг відповідно до цієї Угоди.
  5. Постачальник послуг має право заблокувати та/або видалити обліковий запис Користувача у випадку порушення Користувачем будь-якого з положень цієї Угоди, незалежно від того, чи Користувач придбав будь-які платні Послуги.
  6. Постачальник послуг має право без погодження з Користувачем припиняти роботу Сайту на певний визначений чи невизначений час або зупинити таку роботу назавжди в будь-який час. Припинення чи зупинення роботи Сайту можуть бути викликані як особистими причинами Постачальника послуг (оновлення Інформаційного наповнення Сайту, профілактичні роботи, виникнення технічних збоїв, помилок та інших несправностей у роботі Сайту, інші причини), так і дією сторонніх чинників, що визначається Сторонами як обставини, за які Сторони не несуть жодної цивільно-правової відповідальності.
  7. Якщо Користувач завершив процес реєстрації на Сайті, Постачальник послуг зберігає за собою право надсилати Користувачеві на електронну пошту Користувача Інформаційний бюлетень та/або інші електронні повідомлення, що містять інформацію про Послуги, можливості Сайту, та/або іншу інформацію про Сайт тощо. Постачальник послуг має право також надсилати Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його Інформаційне наповнення, а також повідомляти Користувача про власну діяльність на умовах, визначених цією Угодою.
  8. Постачальник послуг має право зберігати й обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.
  9. Постачальник послуг зберігає за собою право розміщувати на сторінках Сайту рекламу та інші матеріали й інформацію, що не суперечать чинному законодавству України.
  10. Постачальник послуг має право надсилати Користувачеві повідомлення, попередження, а також обмежувати, припиняти доступ до Профілю Користувача, обмежувати або забороняти його доступ до Сайту та функціональних можливостей Сайту, уживати всіх можливих технічних та юридичних заходів для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом та його функціональними можливостями в разі:
   • отримання обов’язкових до виконання рішень органів державної влади України та/або
   • у разі виявлення порушення Користувачем положень цієї Угоди та/або вимог чинного законодавства України.
  11. Постачальник послуг зобов’язаний дотримуватися конфіденційності відповідно до чинного законодавства та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження конфіденційності інформації, що надається Користувачем, а також інформації про Користувача та отримані ним Послуги.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА САЙТУ
  1. Користувач має право на отримання Послуг згідно з умовами цієї Угоди, при цьому Користувач зобов’язаний дотримуватися положень цієї Угоди.
   1. Користувач має право на власний розсуд створювати, а також редагувати, копіювати тощо створені ним Списки використаних джерел і Бібліографічні посилання відповідно до положень цієї Угоди.
  2. Користувач зобов’язаний при Реєстрації надавати повні, достовірні та актуальні дані, стежити за їх оновленням та внесенням змін про себе на Сайті.
  3. Користувач має право надавати на розгляд власників Сайту свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сайту.
  4. Користувач зобов’язується використовувати Сайт і всі матеріали, які містяться на ньому, виключно від власного імені та відповідно до умов цієї Угоди, для власного споживання, без мети отримання доходу (прямого доходу чи опосередкованої комерційної вигоди), без мети використання вказаних матеріалів для цілей своєї комерційної, господарської діяльності. Це обмеження не поширюється на створені Користувачем Списки використаних джерел та/або Бібліографічні посилання, які Користувач може використовувати на власний розсуд із будь-якою метою, за умови, що інформація в таких списках джерел та/або посиланнях не порушує прав інтелектуальної власності Постачальника послуг або третіх осіб та не суперечить цій Угоді з користувачем і чинному законодавству України.
   1. Користувач не має права:
    • використовувати свої облікові дані для надання доступу до Сайту будь-яким іншим особам;
    • завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до закону або договору;
    • видавати себе за представника власників Сайту/Адміністрації Сайту;
    • здійснювати несанкціоноване збирання й зберігання персональних даних інших осіб;
    • застосовувати будь-яке програмне забезпечення або засоби для отримання доступу, придбання, копіювання або моніторингу будь-яких елементів Сайту та його функціональних можливостей;
    • порушувати роботу Сайту та будь-яких його елементів.
  5. Після завершення реєстрації свого Профілю на Сайті Користувач може авторизуватися на Сайті, використовуючи власні Логін та Пароль. Користувач несе повну відповідальність за збереження в таємниці від сторонніх осіб власного Пароля. Також Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені під його Логіном.
 5. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА САЙТІ
  1. Реєстрація Користувача та створення Профілю на Сайті є безплатні.
   1. Користувач виконує Реєстрацію за такою адресою в мережі Інтернет: https://www.grafiati.com/uk/, — у відповідному розділі Сайту.
   2. Під час Реєстрації за допомогу інтерфейсу Сайту Користувач прямо ставить відповідну позначку щодо усвідомлення та прийняття цієї Угоди. У разі Реєстрації за допомогою соціальних мереж, незалежно від того, чи користувач проставив відповідну позначку на Сайті, він цілком погоджується з умовами цієї Угоди та приймає їх.
   3. Після завершення Реєстрації створюється обліковий запис Користувача — його Профіль на Сайті, який може бути потрібний для доступу до визначених Адміністрацією Сайту розділів та/або можливостей Сайту.
  2. При Реєстрації Користувач повинен заповнити форму реєстрації, указавши свої Персональні дані, у тому числі самостійно обрати собі Логін та Пароль для доступу до Профілю та/або здійснити реєстрацію за допомогою свого профілю у відповідних соціальних мережах. Користувач зобов’язується надавати достовірну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, яка міститься за посиланням: https://www.grafiati.com/uk/signup/.
   1. У разі зміни Персональних даних Користувача Користувач зобов’язаний оновити свої Персональні дані на Сайті протягом 24 (двадцятьох чотирьох) годин з моменту виникнення таких змін.
  3. Якщо Користувач не надає всіх потрібних реквізитів, Постачальник послуг може обмежити або припинити Користувачеві доступ до Сайту, незалежно від того, чи Користувач придбав платні Послуги.
  4. Постачальник послуг має право на отримання від Користувача будь-якої інформації та документів, що підтверджують персональні дані, які Користувач зазначає при Реєстрації.
  5. Уся інформація, яка надається Користувачем при користуванні Сайтом, зберігається Постачальником послуг такий період часу, який визначить Постачальник послуг на власний розсуд.
  6. Постачальник послуг забороняє Реєстрацію на Сайті та доступ до Інформаційного наповнення Сайту громадянам Російської Федерації та особам, що перебувають на території Російської Федерації — країни-агресора, яка здійснила окупацію Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, що законодавчо визначено в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
   1. У разі виявлення використання громадянами Російської Федерації або особами, що перебувають на території Російської Федерації, засобів приховування геолокації, анонімізаторів та будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, що дозволяє приховувати справжнє географічне розташування особи, Постачальник послуг має право повністю заблокувати відповідного Користувача, видалити його обліковий запис та все додане ним на Сайт інформаційне наповнення без жодного повідомлення та пояснення причин.
  7. Користувач має право знайомитися з Інформаційним наповненням Сайту та використовувати доступні для незареєстрованих користувачів функції без Реєстрації; при цьому на Користувача поширюються всі положення цієї Угоди.
  8. Якщо Користувач користується сайтом без Реєстрації, він усвідомлює, що створені ним дані, зокрема Списки використаних джерел і Бібліографічні посилання, можуть бути видалені через незалежні від волі Постачальника послуг причини. З-поміж іншого, видалення таких матеріалів Користувача може відбутися внаслідок оновлення Користувачем кешу браузера тощо. Також такі матеріали можуть бути видалені в процесі необхідних дій Постачальника послуг щодо підтримування сайту (наприклад, оновлення кешу сервера тощо). У будь-яких подібних випадках Постачальник послуг не несе жодної відповідальності перед Користувачем.
 6. ЦІНА ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ
  1. Постачальник послуг надає Користувачеві Послуги щодо користування Сайтом на власний розсуд платно або безоплатно.
  2. Умови, спосіб, ціна, строк (термін) виконання та порядок оплати послуг можуть формуватися, з-поміж іншого, індивідуально та визначатися за домовленістю Сторін перед наданням послуги.
  3. Постачальник послуг дотримується політики, згідно з якою ціна послуг, що надаються Користувачеві Сайту, формується залежно від обраного Користувачем плану роботи із Сайтом, строку (терміну), у межах якого Користувач планує використовувати платні функції Сайту, та інших умов, які Постачальник послуг має право встановити самостійно.
  4. Детальні характеристики планів роботи Сайту і вартості Послуг, надаваних у межах таких планів, Постачальник послуг розміщує у відкритому доступі на сторінках «Плани передплати» і «Довідка».
   1. Ціна платних послуг визначається на відповідних сторінках Сайту для кожної окремої послуги з урахуванням усіх податків та зборів.
   2. Постачальник послуг може встановлювати різні ціни на послуги для різних країн або географічних регіонів. Ціна, дійсна для Користувача, показується на відповідній сторінці залежно від країни Користувача. Користувач не має права використовувати віртуальні приватні мережі (VPN) або інші засоби анонімізації для зміни ціни або інших умов планів.
   3. Постачальник послуг може змінювати умови надання Послуг у межах відповідних планів і змінювати перелік доступних планів у будь-який час на власний розсуд.
   4. Сторінки «Плани передплати» і «Довідка» становлять невід'ємні додатки до цієї Угоди.
  5. Платні послуги, що надаються Користувачеві Сайту, діють протягом усього часу, оплаченого Користувачем Сайту за користування Сайтом, за винятком обмежень, передбачених цією Угодою.
  6. Постачальник послуг може змінювати вартість Послуг в односторонньому порядку, із чим Користувач Сайту погоджується цілком і відмовляється на майбутнє від будь-яких претензій на адресу Постачальника послуг. Поточну вартість послуг Користувач послуг публікує на сторінці планів користування. Таким чином, перед отриманням послуги Користувач отримує й інформацію про опис послуги та її вартість, при цьому Користувач має самостійно відстежувати зміну платіжних реквізитів і нести відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
  7. Розрахунки здійснюються шляхом внесення Користувачем сайту плати розміром 100% вартості послуг у безготівковий спосіб на адресу Постачальника послуг за реквізитами, указаними Постачальником послуг. Оплата може здійснюватися безготівково в будь-який спосіб, визначений Постачальником послуг, у тому числі за допомогою будь-яких платіжних систем, обраних Постачальником послуг. Інформація про спосіб оплати послуг доводиться до відома Користувача Сайту Постачальником послуг у спосіб, який Постачальник послуг обирає самостійно.
  8. Сторони погодили, що певні способи оплати Послуг можуть передбачати комісію чи плату за послуги фіскальних систем, екваєрів, агрегаторів платежів, банків, інших учасників платіжних систем тощо, які не включаються до ціни Послуг. Постачальник послуг не несе відповідальності за встановлення такої комісії чи плати за послуги третіх осіб, і Користувач зобов’язується сплачувати будь-яку таку комісію або інші платежі за власний рахунок.
  9. Сторони погодили, що послуги, які Користувач оплачує за допомогою платіжних систем, уважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Платіжної системи, зазначений при здійсненні Замовлення.
   1. Послуги, оплачені іншим шляхом, уважаються сплаченими в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника послуг.
  10. Після оплати послуги (послуг) Користувач отримує можливість користуватися Сайтом на відповідних умовах протягом відповідного періоду часу.
   1. Гарантійний термін надання Послуг не встановлюється.
   2. Постачальник послуг не здійснює повернення сплачених Користувачем коштів за придбані Послуги.
  11. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі з моменту закінчення терміну користування платними функціями Сайту Користувачем. Після закінчення строку (терміну) його дії Постачальник послуг припиняє доступ Користувача до відповідного функціоналу Сайту.
  12. Постачальник послуг залишає за собою право встановлювати в будь-який час для будь-якого Користувача Сайту спеціальні умови та винятки щодо ціни послуг та строків їх оплати, у тому числі за допомогою оголошення на Сайті чи за допомогою окремих повідомлень Користувачеві.
  13. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо оплати послуг Постачальника послуг Постачальник послуг має право частково чи повністю зупинити надання послуг Користувачеві аж до усунення порушень, при цьому сплачена вартість послуг Користувачеві не повертається або переходить в оплату послуг наступних періодів (на розсуд Постачальника послуг).
  14. Постачальник послуг має право обмежити або зупинити використання Користувачем платних функцій Сайту в разі недотримання Користувачем будь-якого з положень цієї Угоди. У цьому разі грошові кошти, сплачені Користувачем, йому не повертаються та не зараховуються як майбутні платежі.
  15. Користувач уважається таким, що ознайомився з умовами цієї Угоди, в разі, якщо він здійснив відповідний платіж за доступ до платних функцій Сайту.
 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  1. Усі Списки використаних джерел та Бібліографічні посилання, створені Користувачем, а також будь-який інший результат дослідницької або іншої праці Користувача (примітки до Списків використаних джерел, завантажені фрагменти тексту наукових праць і т. ін.) є об’єктами виключних майнових прав інтелектуальної власності Користувача.
   1. Постачальник послуг може редагувати, видаляти, блокувати тощо будь-який доданий Користувачем вміст, зокрема Списки використаних джерел, Бібліографічні посилання, примітки і т. ін., відповідно до положень цієї Угоди.
  2. Крім об'єктів, перелічених у п. 7.1, усі об’єкти, розміщені на Сайті, — будь-які авторські твори, інформаційні матеріали, торгові знаки/торгові марки, авторські статті, текст, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки й інші об’єкти та їх добірки, — і все без винятку Інформаційне наповнення Сайту є об’єктами виключних майнових прав інтелектуальної власності власників Сайту, якщо інше не буде вказано у відповідному застереженні на Сайті.
   1. Усі права на об’єкти, зазначені в п. 7.2 цієї Угоди, застережені та захищені, що також підтверджується знаком "©", який міститься на Сайті.
  3. Використання інформаційних матеріалів, авторських статей та всього Інформаційного наповнення Сайту загалом будь-яким способом та для будь-якої мети допускається виключно за умови наявності письмової згоди власників Сайту та відповідних авторів, творчою працею яких створюються відповідні матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті.
   1. Постачальник послуг, розміщуючи на Сайті належне йому на законних підставах Інформаційне наповнення, надає іншим Користувачам лише право на ознайомлення з ним та його використання виключно в межах надаваного Сайтом функціоналу, шляхом перегляду й виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
  4. Ураховуючи положення пп. 7.2–7.3 цієї Угоди, Сторони погоджують, що Користувач не має права публікувати на будь-яких ресурсах, у тому числі в ЗМІ, Інтернет-газетах, Інтернет-виданнях, на Інтернет-форумах та в мережі Інтернет загалом, відтворювати, публічно виконувати, публічно сповіщувати, продавати, розповсюджувати будь-яким способом, перекладати, перероблювати, адаптувати та/або здійснювати інші зміни, включати складовою частиною до збірників, баз даних, інших об’єктів, а також використовувати будь-яким іншим способом для комерційних та/або некомерційних цілей Інформаційне наповнення Сайту та будь-які матеріали із Сайту без відповідної попередньої письмової згоди на це з боку власників Сайту та відповідних авторів, творчою працею яких створюються відповідні матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті.
   1. Користувач може вільно поширювати та публікувати тільки створені ним за допомогою Сайту Списки використаних джерел, Бібліографічні посилання тощо за умови, що інформація в таких списках джерел та/або посиланнях не порушує прав інтелектуальної власності Постачальника послуг або третіх осіб та не суперечить цій Угоді з користувачем і чинному законодавству України.
  5. Без письмової згоди з боку власників Сайту та відповідних авторів, творчою працею яких створюються відповідні матеріали, статті та твори, що публікуються на Сайті, використання коротких уривків і цитат із Сайту дозволяється виключно в межах положень ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права», з обов’язковим зазначенням: імені автора або авторів та джерела запозичення у вигляді прямого гіперпосилання на відповідну сторінку Сайту.
  6. Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб).
  7. Сайт може містити статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, програми й інше інформаційне наповнення, що належить третім особам або надходить від третіх осіб (інформаційне наповнення третіх осіб), яке є результатом інтелектуальної діяльності та охороняється відповідно до законодавства України.
  8. Постачальник послуг не перевіряє будь-які посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які матеріали, інформаційне наповнення третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.
  9. Каталоги джерел (книг, статей у журналах тощо), доступні для оформлення списків використаних джерел, створено Постачальником послуг на базі матеріалів електронних каталогів, розміщених у вільному доступі або таких, дозвіл на використання яких Постачальник послуг одержав від відповідних установ, зокрема – каталогів «OpenLibrary», «Crossref», Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича тощо.
  10. Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачеві права на використання логотипа Сайту та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту, права на які належать Постачальникові послуг, зокрема на наведені нижче:
   1. Постачальник послуг підтверджує, що на момент ознайомлення Користувача сайту з текстом цієї Угоди, у разі відсутності в Постачальника послуг відповідного свідоцтва на знак для товарів і послуг, Постачальникові послуг належать виключні права на зображення й текст як на окремі, а також як скомпоновані елементи до їх зареєстрування як торгової марки, при цьому права будь-яких третіх осіб на вказані об’єкти права інтелектуальної власності відсутні.
  11. Сторони погодили, що за кожен факт порушення цього розділу Угоди Користувач сплачує штраф власникам Сайту розміром 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок), що, проте, не позбавляє власників Сайту та/або авторів, які розміщують твори на Сайті, звернутися до суду по захист своїх прав і законних інтересів.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Постачальник послуг та Користувач за порушення умов цієї Угоди несуть відповідальність, визначену цією Угодою та чинним законодавством України.
  2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації на Сайті відповідно до чинного законодавства України.
  3. Порушення цієї Угоди та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
  4. Власники Сайту/Адміністрація Сайту закріплюють за собою право видалити Профіль Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до Сайту без попереднього повідомлення та пояснення причин, якщо буде виявлено, що дії Користувача порушують умови цієї Угоди або чинного законодавства України, або якщо дії Користувача на Сайті становлять загрозу для Сайту та/або його Користувачів.
  5. Видалення Профілю Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної в ньому, а також усієї інформації Користувача, уведеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач утрачає доступ до користування тими функціями Сайту, які доступні зареєстрованим користувачам.
  6. Погоджуючись із цією Угодою, Користувач підтверджує свою згоду на використання Сайту виключно у своїх особистих цілях відповідно до положень цієї Угоди; при цьому власники Сайту не відповідають за відповідність чи невідповідність Сайту цілям Користувача.
  7. Користувач несе повну відповідальність за відповідність змісту розміщеної ним інформації чи будь-яких інших даних та матеріалів вимогам чинного законодавства, включно з відповідальністю перед третіми особами у випадках, коли така інформація або її зміст порушують права й законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на належні їм нематеріальні блага.
  8. Власники Сайту не зобов’язані попередньо перевіряти інформацію будь-якого виду, що розміщується та/або поширюється Користувачем; при цьому Сторони погодили, що Постачальник послуг має право (але не обов’язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або поширенні ним такої інформації або видалити її.
  9. У разі наявності претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб Користувачем, такий Користувач зобов’язаний врегулювати виниклі претензії власними силами й за власний рахунок.
 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Постачальник послуг збирає персональну інформацію Користувача в процесі реєстрації Користувача на Сайті та при користуванні Послугами, яке здійснює Користувач. Уся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту.
  2. Адреса електронної пошти Користувача може використовуватися Постачальником послуг та/або Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання Інформаційного бюлетеня, будь-яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд Постачальника послуг.
  3. Постачальник послуг за жодних умов не несе відповідальності за дані Користувача, опубліковані Користувачем чи іншими користувачами на Сайті (навіть якщо вони не демонструються публічно за рішенням Користувача чи інших користувачів відповідно), а також не бере на себе зобов’язань із забезпечення конфіденційності таких даних.
  4. Постачальник послуг може передавати персональні дані Користувача афілійованим особам або партнерам Постачальника послуг для зберігання, обробляння тощо – виключно з метою виконання зобов'язань Постачальника послуг за цією Угодою.
  5. Якщо Користувач зареєструвався на сайті в межах угоди про співпрацю зі сторонньою організацією (компанією, університетом тощо) як користувач, належний до такої організації, Постачальник послуг має право надавати такій організації персональну інформацію користувача, потрібну для ведення статистики організації, аналізу якості одержаних організацією послуг тощо, зокрема адресу електронної пошти користувача та, за наявності, прізвище, ім'я та по батькові користувача, номер його студентського квитка або трудової книжки, дату реєстрації на Сайті тощо.
  6. Постачальник послуг може використовувати файли «кукі» («cookies»), що можуть так чи інакше ідентифікувати користувача, для забезпечення коректної роботи Сайту.
  7. Постачальник послуг може передавати файли «кукі» третім особам з метою ведення статистики (що передбачає визначення геолокації, аналіз відвідування сторінок тощо) та персоналізації показуваного вмісту, зокрема реклами.
   1. Якщо використання файлів «кукі» без згоди користувача суперечить законодавству юрисдикції Користувача, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та відмовляється від будь-яких претензій до Постачальника послуг у зв’язку з цим.
   2. Користувач може вимкнути використання файлів «кукі» за допомогою налаштувань свого браузера. У такому разі Постачальник послуг не нестиме жодної відповідальності за коректність роботи Сайту.
  8. Постачальник послуг зобов’язується не передавати персональну інформацію Користувача будь-яким стороннім особам, крім випадків, зазначених у п. 9.4–9.5 цієї Угоди, а також крім випадків, коли:
   • Користувач порушує умови Угоди та/або чинного законодавства України та/або
   • цього вимагає законодавство України та/або органи влади України на законних, на думку Постачальника послуг, підставах.
  9. Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Постачальник послуг ознайомив Користувача з правами суб’єкта персональних даних, а Користувач повністю ознайомився з такими правами та зрозумів їх.
  10. Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Користувач надав Постачальникові послуг право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати Персональні дані Користувача, які Користувач надає Постачальникові послуг через Сайт; при цьому Користувач підтверджує, що розміщує свої Персональні дані на Сайті добровільно, а також — що добровільно надає згоду Постачальникові послуг на їх оброблення.
   1. Надаючи свої Персональні дані, Користувач надає Постачальникові послуг свою добровільну згоду на оброблення й використання своїх Персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з метою, що визначена цією Угодою.
   2. Якщо Користувач не бажає, щоб його Персональні дані оброблялися, він повинен письмово звернутися до Постачальника послуг з відповідною заявою, що складається в довільній формі. У такому разі вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Постачальника послуг.
   3. Користувач може самостійно видалити свій Профіль користувача та всі надані безпосередньо Власникові сайту Персональні дані за допомогою відповідного функціоналу у Профілі користувача. При цьому Користувач усвідомлює, що видалення Профілю призведе до видалення всієї доданої Користувачем інформації, зокрема й тієї, що не належить до Персональних даних: створених користувачем Бібліографічних посилань, Списків використаних джерел тощо. У зв'язку з цим Користувач відмовляється від будь-яких можливих претензій до Постачальника послуг.
   4. Користувач усвідомлює, що при видаленні Персональних даних Користувача згідно з процедурами, описаними в п. 9.10.2–9.10.3, деякі з таких Персональних даних у зв'язку з технічними особливостями функціонування сайту можуть залишатися в резервних копіях баз даних та журналах (логах) сайту. Усі такі дані буде автоматично видалено протягом 1 місяця від дати видалення Профілю користувача.
   5. Постачальник послуг зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію, за винятком випадків, передбачених законодавством.
  11. Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь-яких претензій до Постачальника послуг у зв’язку із цим.
  12. Постачальник послуг не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали через використання мережі Інтернет або Сайту доступ до інформації про Користувача, та за наслідки використання інформації, яка у зв’язку з особливостями Сайту може бути доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.
 10. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
  1. Незалежно від місця проживання/перебування Сторін цієї угоди, до Угоди застосовується законодавство України.
  2. Будь-які суперечки чи спори між Постачальником послуг і Користувачем у зв’язку з Угодою регламентуються виключно чинним законодавством України.
  3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою або у зв’язку з нею, у тому числі ті, що стосуються до її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Користувач є фізичною особою — резидентом України або юридичною особою — резидентом України, підлягають розв’язанню в судах України за відповідною підсудністю та підвідомчістю такого спору згідно з чинним законодавством України.
  4. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою або у зв’язку з нею, у тому числі ті, що стосуються до її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Користувач є фізичною особою — нерезидентом України або юридичною особою — нерезидентом України, за наявності умов, передбачених ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», підлягають розв’язанню в судах України.
  5. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цією Угодою або у зв’язку з нею, у тому числі ті, що стосуються до її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, якщо Користувач є фізичною особою — нерезидентом України або юридичною особою — нерезидентом України, за відсутності умов, передбачених ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», підлягають розв’язанню в судах України, а якщо такий спір не може бути розв’язаний у судах України з будь-яких причин, то тоді такий спір розв’язується згідно з нормами міжнародного приватного права, при цьому правом, яке застосовуватиметься при розв’язанні спору, є матеріальне право України.
  6. Ця Угода, її укладення й виконання регулюються відповідно до чинного законодавства України. Усі питання, не врегульовані або не повністю врегульовані Угодою, регулюються відповідно до норм матеріального права України.
 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Ця Угода є обов’язкова до її виконання Сторонами.
  2. Постачальник послуг може змінювати положення цієї Угоди, як і будь-які Додатки до неї, в односторонньому порядку та в будь-який час, без попереднього попередження Користувача та без отримання від Користувача відповідного погодження. Повідомлення про внесення змін до Угоди може бути здійснене на власний розсуд Постачальником послуг шляхом розміщення зазначених змін на Сайті та/або за допомогою повідомлення, яке направляється Користувачеві.
   1. Відсутність повідомлення, указаного в п. 11.2 цієї Угоди, не надає Користувачеві права не виконувати її.
  3. Користувач несе відповідальність за періодичний перегляд та ознайомлення з положеннями цієї Угоди та з додатками до неї.
  4. Подальше користування Сайтом означає згоду Користувача з будь-якими змінами, які були внесені до Угоди про користування Сайтом.
  5. Претензії щодо якості надання послуг направляються Користувачем Постачальникові послуг у порядку, установленому чинним законодавством.
  6. Якщо з будь-яких причин одне або декілька положень цієї Угоди визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосування інших положень цієї Угоди.
  7. Усі графічні елементи в цій Угоді, у тому числі виділення напівжирним шрифтом, синім кольором, написання елементів з великої літери тощо, використано лише для зручності. Вони жодним чином не впливають на витлумачення та застосування ні окремих елементів Угоди, ні всієї Угоди цілком.
  8. Усі назви розділів у цій Угоді наведено лише для зручності. Назви розділів жодним чином не впливають на витлумачення та застосування ні окремих елементів Угоди, ні всієї Угоди цілком.
  9. Ця Угода складена українською мовою та може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної та іншомовної версій Угоди застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.
  10. Усі зміни, унесені Постачальником до цієї Угоди, набирають чинності й стають обов’язковими до виконання з моменту їх розміщення у відповідному розділі Сайту.
  11. Угода набирає чинності для Користувача з моменту прийняття ним її умов, що підтверджується фактом користування Сайтом, яке здійснює Користувач, і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно з цією Угодою.
 12. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
  1. Пропозиції, скарги та запитання щодо використання Сайту Користувач може спрямувати на електронну пошту, що вказана в розділі Сайту «Зв’язок» за посиланням https://www.grafiati.com/uk/contacts/.
  2. Постачальник послуг забезпечує зворотний зв’язок із Користувачем за допомогою будь-якого з таких засобів на власний розсуд:
   • електронною поштою;
   • телефоном — у разі, якщо Користувач указує при реєстрації відомості про свій контактний номер;
   • шляхом опублікування відповіді Користувачеві та/або відповідних сповіщень на відповідних сторінках Сайту;
   • шляхом надіслання відповіді Користувачеві у відповідному розділі Профілю Користувача на сайті «Facebook» — у разі, якщо Користувач указує при реєстрації адресу Профілю Користувача на сайті «Facebook».
  3. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом, це означає, що він отримав усі повідомлення Постачальника послуг, незалежно від методу їх надіслання.
  4. Усі повідомлення, отримані Постачальником послуг від Користувача, належать до інформації, яку Користувач не вважає інформацією з обмеженим доступом (окрім банківської або іншої інформації, якій законом надано відповідний спеціальний статус), а отже, вона може розголошуватися Постачальником послуг без згоди Користувача на Сайті.
 13. ПОГОДЖЕННЯ СТОРІН ЩОДО НАДАННЯ ЦІЙ УГОДІ СИЛИ ДОГОВОРУ
  1. Сторони погодили, що надають цій Угоді сили договору, який має юридичну силу для Постачальника послуг та Користувача — з моменту прийняття Користувачем умов цієї Угоди згідно з її положеннями.
 14. СТРОК ДІЇ УГОДИ
  1. Строк дії цієї Угоди — до повного виконання зобов’язань, узятих на себе Сторонами згідно з положеннями цієї Угоди.
 15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
  1. Реквізити Постачальника послуг:
   1. Сайт: https://www.grafiati.com/uk/;
   2. Зв’язок з Постачальником послуг: https://www.grafiati.com/uk/contacts/.
  2. Реквізити Користувача:
   1. Реквізити Користувача зазначаються Користувачем при Реєстрації на Сайті.
   2. Уся інформація, яку отримає Постачальник послуг унаслідок користування Сайтом Користувачем, може бути використана ним як інформація, що так чи інакше ідентифікує Користувача й належить до його реквізитів як Сторони цієї Угоди.