Jak cytować autorów według APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Zgodnie z wymogami APA-7 tytuł zapisu bibliograficznego powinien zawierać informacje o autorach przed tytułem odpowiedniego źródła (materiału). Aby zidentyfikować autora, podaj jego nazwisko i inicjały: nazwisko skrócone i patronimiczne (dla autorów zagranicznych – middle name).

Procedura wskazywania autorów w bibliografii w wykazie źródeł powinna być taka sama, jak wskazana w samym źródle (na okładce itp.).

Inicjały autora oddzielone są od jego nazwiska przecinkiem.

Dane różnych autorów są oddzielone przecinkiem. W źródłach od 2 do 20 autorów dane ostatniego autora poprzedzone są znakiem „ampersand” („&”).

Nazwy organizacji, instytucji itp., które są autorami pracy, podane są w całości – jak również na początku zapisu bibliograficznego.

Jeśli nazwisko autora nie jest znane, nazwa źródła (materiału) jest umieszczana na początku. Oznaczenie autora Anonimowy jest używane tylko wtedy, gdy autor jest wymieniony w źródle jako Anonimowy.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Źródło z jednym autorem

Szablon projektu:

Nazwisko, Inicjały.

Przykłady w bibliografii:

Górak-Sosnowska, K. (2007). Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju. Petit.

Shakespeare, W. (2011). Romeo and Juliet. Pearson Education. (Original work published ca. 1595)

Źródło z dwoma autorami

Szablon projektu:

Nazwisko, Inicjały pierwszego autora, & Nazwisko, Inicjały drugiego autora.

Przykład w bibliografii:

Długosz-Kurczabowa, K., & Dubisz, S. (2006). Gramatyka historyczna języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło z liczbą autorów od trzech do dwudziestu

Znak ampersand („&”) należy umieszczać tylko przed danymi ostatniego autora.

Szablon projektu:

Nazwisko, Inicjały pierwszego autora, Nazwisko, Inicjały drugiego autora, Nazwisko, Inicjały trzeciego autora, & Nazwisko, Inicjały czwartego autora.

Przykłady w bibliografii:

Szulakiewicz, W., Grabowska-Pieńkosz, D., & Falkowska, J. (2019). Z myślą o Niepodległej: Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku i okresu międz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Bedrunka, D., Buchta, K., Szary, P., Maniakowska, K., Kiper, P., Rutkowska, A., & Rutkowski, S. (2019). The effect of virtual reality exercise on physical fitness. Medical Rehabilitation, 23(2), 4–9. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3717

Źródło z ponad dwudziestoma autorami

Podaje się dane pierwszych 19 autorów, a następnie trzy kropki „…”, a następnie dane ostatniego autora. Znak „&” nie jest używany.

Nazwisko, Inicjały pierwszego autora, Nazwisko, Inicjały drugiego autora, Nazwisko, Inicjały trzeciego autora, Nazwisko, Inicjały czwartego autora, Nazwisko, Inicjały piątego autora, Nazwisko, Inicjały szóstego autora, Nazwisko, Inicjały siódmego autora, Nazwisko, Inicjały ósmego autora, Nazwisko, Inicjały dziewiątego autora, Nazwisko, Inicjały dziesiątego autora, Nazwisko, Inicjały jedenastego autora, Nazwisko, Inicjały dwunastego autora, Nazwisko, Inicjały trzynastego autora, Nazwisko, Inicjały czternastego autora, Nazwisko, Inicjały piętnastego autora, Nazwisko, Inicjały szesnastego autora, Nazwisko, Inicjały siedemnastego autora, Nazwisko, Inicjały osiemnastego autora, Nazwisko, Inicjały dziewiętnastego autora, … Nazwisko, Inicjały ostatniego autora.

Uwaga: w języku angielskim, zgodnie z oryginalnym tekstem instrukcji APA, należy użyć znaku „trzy kropki” ze spacjami między kropkami („. . .”).

Przykład w bibliografii:

Seinfeld, J. H., Carmichael, G. R., Arimoto, R., Conant, W. C., Brechtel, F. J., Bates, T. S., Cahill, T. A., Clarke, A. D., Doherty, S. J., Flatau, P. J., Huebert, B. J., Kim, J., Markowicz, K. M., Quinn, P. K., Russell, L. M., Russell, P. B., Shimizu, A., Shinozuka, Y., Song, C. H., . . . Jang, X. Y. (2004). ACE-ASIA: Regional climatic and atmospheric chemical effects of Asian dust and pollution. Bulletin of the American Meteorological Society, 85(3), 367–380. https://doi.org/10.1175/BAMS-85-3-367

Źródło ze zbiorowym autorem (organizacją, instytucją itp.)

Przykład w bibliografii:

Uniwersytet Szczeciński. (2020, 6 października). Spotkanie koordynatorów uczelnianych programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. http://www.wzieu.pl/?y=900&numer=1470

Źródło z nieznanym autorem

Przykład w bibliografii:

Zupa z soczewicy z grzybami. (b. d.). Kwestia Smaku. https://www.kwestiasmaku.com/przepis/zupa-z-soczewicy-z-grzybami

Redaktorzy, tłumacze i inne osoby odpowiedzialne

Informacje o redaktorach, tłumaczach i innych odpowiedzialnych osobach podano po tytule pracy, wskazując ich rolę (w języku angielskim: dla redaktorów – „Ed.” / „Eds.” w zależności od numeru, dla tłumacza lub tłumaczy – „Trans.”; w języku polskim: „Red.” – dla redaktorów i Tłum. – dla tłumaczy – niezależnie od liczby). W takim przypadku inicjały są umieszczane przed nazwiskiem każdej z osób odpowiedzialnych, a nie po nim:

Cieśliński, J., Grudziński, D., Jasiński, W., & Pudlik, W. (2017). Termodynamika: Zadania i przykłady obliczeniowe (W. Pudlik, Red.; wyd. 2). Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Brontë, C. (2007). Jane Eyre (G. Jaworska, Tłum.). Wydawnictwo Zielona Sowa.

Uwaga: jeśli źródło ma autorów, nazwisko redaktora jest wskazane tylko wtedy, gdy znajduje się na okładce.

Uwaga: w języku angielskim w przypadku trzech lub więcej osób odpowiedzialnych przed znakiem „ampersand” należy umieścić przecinek.

Jeśli źródło nie ma autorów, ale ma edytora (na przykład w zbiorach, materiałach metodycznych itp.), dane edytora są umieszczane w tytule rekordu bibliograficznego w taki sam sposób, jak dane autora, wskazując dodatkowo jego rolę w nawiasach:

Kaczor, E. (Red.). (2015). Śpiewnik liturgiczny (wyd. 2). Parafia pw św. Jadwigi.

Więcej o innych stylach: