Artykuł w czasopiśmie: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Artykuły publikowane w czasopismach naukowych należą do publikacji o wysokim poziomie wiarygodności akademickiej, dlatego często są wykorzystywane jako źródło informacji do pisania prac naukowych, prac, rozpraw, streszczeń itp.

Aby odwołać się do artykułu w czasopiśmie w bibliografii zgodnie z wymogami standardu Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (APA) siódmej edycji (APA-7, APA 7 edycja), opis bibliograficzny powinien zawierać następujące informacje: nazwisko i inicjały autorów, tytuł artykułu , tytuł czasopisma, numer wydania i numer tomu (jeśli jest dostępny), strony, na których umieszczony jest artykuł.

Jeśli artykuł, do którego odwołuje się, jest opublikowany online, należy również podać odpowiedni adres DOI lub, w przeciwnym razie, adres URL, pod którym można wyświetlić odpowiedni materiał. Jeżeli numer DOI jest podany w drukowanej wersji artykułu, należy również podać go w odniesieniu.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer tomu(numer wydania), strony. DOI lub URL

Uwaga: numer tomu i numer wydania podaje się bez spacji między nimi.

Zasady cytowania autorów w odniesieniach bibliograficznych według APA można znaleźć w tym artykule.

Przykłady sporządzania

Kocot-Kępska, M., Wordliczek, J., Woroń, J., Boczar, K., Przewłocka, B., Malec-Milewska, M., Kübler, A., & Dobrogowski, J. (2016). Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dotyczące leczenia pacjentów z bólem w aspekcie COVID-19, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Ból, 21(1), 11–16. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1570

Mazurek, D. (2019). Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 54, 81–100. https://doi.org/10.7163/SOW.54.5

Wojtkowiak, E., & Schwartz, G. (2019). Sandhi-voicing in dialectal Polish: Prosodic implications. Studies in Polish Linguistics, 13(2), 123–143. https://doi.org/10.4467/23005920SPL.18.005.8744

Więcej o innych stylach: