Więcej o innych stylach:

Przykłady sporządzania odniesień według APA (edycja 7) w wykazie używanych źródeł

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA (7th ed.)

Wybierz rodzaj źródła:

W artykule przedstawiono przykłady odniesień bibliograficznych w stylu APA (edycja 7) dla wszystkich typów źródeł dostępnych w serwisie Grafiati. Aby uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące odwoływania się do poszczególnych typów źródeł na liście odniesień, zobacz odpowiednie artykuły:

Automatyczne sporządzanie odniesień według APA (edycja 7) online

Standard APA siódmej edycji (APA-7) określa wymagania dotyczące rejestracji odniesień w tekście i poza tekstem, sporządzania wykazu źródeł. APA publikuje zasady sporządzania opisów bibliograficznych do wielu różnych źródeł. Korzystając z usługi online «Grafiati» możesz automatycznie tworzyć bibliografie i odniesienia do źródeł w stylu APA, bez badania wymagań normy. Aby rozpocząć sporządzanie wykazu bibliograficznego zgodnie z APA-7, przejdź do strony głównej witryny i wybierz APA z listy stylów cytowania. Następnie znajdź żądany typ źródła w odpowiednim menu i wypełnij sugerowane formularze. Następnie możesz rozwinąć i pogłębić listę i przekonwertować ją na inne style cytowania.

Przykłady sporządzania odniesień bibliograficznych w wykazie źródeł według APA (edycja 7)

Książka

Książka z jednym autorem

Stefańczyk, J. (2018). Mały robaczek i Chaosik. Dzika Małpa.

Polender, A. (2001). Pojedynek z nerwicą (wyd. 3). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sienkiewicz, H. (2001). Janko muzykant. Wydawnictwo Zielona Sowa. (Oryginał został opublikowany w 1879 r.)

Szekspir, W. (1995). Romeo i Julia (J. Paszkowski, Tłum.). Sternik. (Oryginał został opublikowany ok. 1591–1595 r.)

Domingo, R. (2018). Roman law: An introduction. Routledge.

Książka z dwoma autorami

Liberska, H., & Matuszewska, M. (2011). Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Difin.

Fiszer, J. M., & Czasak, M. (2019). Trójkąt Weimarski: Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.

Książka z liczbą autorów od trzech do dwudziestu

Kot, J., Lypchuk, V., Radowicz, J., & Sztorc, M. (2019). Międzyorganizacyjne relacje w procesach zarządzania: Formy - marketing - zachowania strategiczne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.

Zajączkowski, K., Kędzierska, J., & Pankiewicz, K. (2019). Unia Europejska a rynki wschodzące (B. Górka-Winter, Red.). Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce.

Bobiński, W., Bukowska, L., Czarniecka-Rodzik, Z., Horwath, E., Kiełb, K., & Nosowska, D. (2020). Egzamin ósmoklasisty: Język polski: Repetytorium (wyd. 3). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Cyfert, S., Kraśniak, J., Malewska, K., Roszyk-Kowalska, G., & Stańda, A. (2019). Organizacja i zarządzanie: Studia przypadków (K. Malewska & G. Roszyk-Kowalska, Red.). Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Książka z ponad dwudziestoma autorami

Kabała , C., Charzyński, P., Chodorowski, J., Drewnik, M., Glina, B., Greinert, A., Hulisz, P., Jankowski, M., Jonczak, J., Łabaz, B., Łachacz, A., Marzec, M., Mazurek, R., Mendyk, Ł., Musiał, P., Musielok, Ł., Smreczak, B., Sowiński, P., Świtoniak, M., … Waroszewski, J. (2019). Systematyka gleb Polski (wyd. 6). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb; Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zobacz także ten artykuł, aby zapoznać się ze szczegółami cytowania autorów zgodnie z wymogami APA.

Książka bez autora (z edytorem)

Jarocki, T. (Red.). (2019). Współczesne zagrożenia społeczne: Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Sabaciński, M., & Trzciński, M. (Red.). (2019). Meandry ochrony dziedzictwa kultury: Aspekty prawnokarne i kryminalistyczne. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

An, H. S., & Jenis, L. G. (Eds.). (2006). Complications of spine surgery: Treatment and prevention. Lippincott Williams & Wilkins.

Tom (część wydania wielotomowego)

Polak, M. (2019). Mówi Bóg i jego święci (T. 1). Wydawnictwo Salwator.

Stachewicz, K. (2019). Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości: Prolegomena do filozofii mistyki: T. 1. Filozofia doświadczenia mistycznego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny.

Część książki (rozdział itp.)

Brzeziński, J., & Kowalik, S. (2011). Charakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej. W E. Słabińska & I. Ciosek (Red.), Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w ujęciu historycznym, ekonomicznym i socjologicznym (s. 314–364). Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Domachowski, W. (2019). Społeczne i kulturowe uwarunkowania patologii. W H. Sęk (Red.), Społeczna psychologia kliniczna (wyd. 4, s. 162–186). PWN.

Lencioni, R., Crocetti, L., Bozzi, L., & Cioni, D. (2009). Image-guided radiofrequency ablation: Techniques and results. In A. Adam & P. R. Mueller, Eds., Interventional radiological treatment of liver tumors (pp. 148–166). Cambridge University Press.

Artykuł (publikacja) w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie

Burnagiel, Т. K. (2014). Komentarz leksykograficzny do frazeologizmu mój cyrk, moje małpy. Kwartalnik Językoznawczy, 19(3), 1–8. https://doi.org/10.14746/kj.2014.3.1

Świątek, M., & Śliwiński, M. (2016). Analiza biochemicznych wskaźników obróbki termicznej mleka i produktów mleczarskich. Innowacyjne Mleczarstwo, 4(1), 7–15. https://innowacyjnemleczarstwo.pl/wp-content/uploads/2019/08/16-01-02.pdf

Adamicki, F. (2019). Rozwój nauk ogrodniczych w Skierniewicach. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa, 27, 5–16. http://www.inhort.pl/files/wydawnictwa/zeszyty_IO/ZNIO_27_2019/01_Adamicki.pdf

Artykuł w gazecie

Piekara, J. (2020, 6–12 marca). Wirus strachu. Warszawska Gazeta, (10), 43.

Supłacz, J. (2007, 2–8 lutego). PKO BP w stronę wartości. Gazeta Finansowa, (5), 22.

Strona internetowa

Uniwersytet Warszawski. (2017, 20 czerwca). NKN w Warszawie. https://www.uw.edu.pl/nkn-w-warszawie/

Wikliński, T. (2016, 21 lipca). A gdyby tak rzucić wszystko i polecieć w… Himalaje? Medium po polsku. https://medium.com/polish/annapurnacircuitrek-52cc06e9dc72

TwojaPogoda.pl. (b. d.). Pruszków. Pobrano 21 lipca 2020 z https://www.twojapogoda.pl/prognoza-polska/mazowieckie-pruszkow/

Zupa dyniowa z parmezanowymi grzankami. (b. d.). Kwestia Smaku. https://www.kwestiasmaku.com/przepis/zupa-dyniowa-z-parmezanowymi-grzankami

Rozprawa doktorska, praca magisterska

Nowicki, M. (2015). Opracowanie nowych metod programowania równoległego w Javie w oparciu o paradygmat PGAS (Partitioned Global Address Space) [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski]. Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego. https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3718

Borgulat, A. (2017). Ekofizjologiczne zróżnicowanie wybranych populacji Vaccinium vitis-idaea (L.) oraz Vaccinium myrtillus (L.) w strefie oddziaływania emisji przemysłowych. [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski]. RE-BUŚ. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5791/1/Borgulat_Ekofizjologiczne_zroznicowanie_wybranych_populacji_Vaccinium_vitis_idaea.pdf

Toro, C. A. (2016). Photoactive roadways: Laboratory, field and modeling insight on the impact of photocatalytic paving materials on urban tropospheric chemistry (Publication No. 10139527) [Doctoral dissertation, Washington State University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1805096773.html?FMT=AI

Aragon, L. (2003). Factors to consider when selecting paraprofessionals for participation in a teacher preparation program [Unpublished doctoral dissertation]. University of Colorado at Denver.

Materiały konferencyjne

Streszczenie raportu

Iwan, A. (2020). Fotowoltaika organiczna w aspekcie zasad Zielonej Chemii. W K. Drabczyk (Red.), Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020” (s. 83–87). Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. http://www.dialog-pv.pl/wp-content/uploads/2018/04/abstrakty-OSTATECZNA-www.pdf

Krakowiak, M. (2016). Trudności i zagrożenia polskiej rodziny lat sześćdziesiątych XX wieku w ankietach „Życia Warszawy”. W E. Jurczyk-Romanowska, A. Marcinkiewicz-Wilk & J. Gulanowski (Red.), Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne: Rodzina w sytuacji konfliktów i zagrożeń (s. 71). Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki. https://www.bib.irb.hr/817798/download/817798.Ksiga_Abstraktw.pdf

Kuk, E., Kuk, M., & Łaciak, M. (2019). Ocena ryzyka magazynowania paliw ciekłych w zbiornikach naziemnych wywołanego działaniem czynników atmosferycznych. W P. Borkowski, E. Guźla, D. Siwiec & K. Czerwińska (Red.), Bezpieczeństwo energetyczne: Filary i perspektywa rozwoju (s. 26). Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

Ustawa, akt normatywny

Zobacz ten artykuł, aby zapoznać się ze szczegółami cytowania ustaw zgodnie z wymogami APA.

Zgodnie z normami APA (Stany Zjednoczone)

Americans With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101 et seq. (1990). https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm

Z zastrzeżeniem wymagań „The Bluebook”

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Dz. U. 2013 nr 24 poz. 1650 (2019) (Polska). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. 2018 poz. 936 (2020) (Polska). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000936

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym Dz.U. 2019 poz. 1004 (2019). http://bip.krakow.wsa.gov.pl/246/rozporzadzenie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-27-maja-2019-r-w-sprawie-sposobu-postepowania-z-aktami-spraw-sadowoadministracyjnych-w-wojewodzkich-sadach-administracyjnych-i-naczelnym-sadzie-administracyjnym.html

Zgodnie z lokalnymi zaleceniami

Przykład rekomendacji Centralnego Uniwersytetu w Bogocie:

Congreso de los Estados Unidos de Colombia. (1873, 26 de mayo). Ley 84 de 1873. Código civil de los Estados Unidos de Colombia. Diario Oficial n.º 2867. http://bit.ly/2Ny4HA0

Przykład zalecenia James Cook University dotyczącego prawa australijskiego:

Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing Act 2006 (Cth) pt 3.

Raport organizacyjny

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. (2011). Raport z badania poważnego wypadku zaistniałego w dniu 13 lipca 2010 r. o godz. 09.12 na szlaku Kępice – Korzybie w torze nr. 1 w km 151.835 linii 405 obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie (Nr PKBWK/1/2011). https://www.gov.pl/attachment/b68489e8-6b93-4b48-b1e5-8710bc0234b9

Preprint

Preprint opublikowany w repozytorium online

Zhou, W. (2019). Preparation and thermodynamic analysis of the porous functionally graded bolted joint. engrXiv. https://doi.org/10.31224/osf.io/bvhzc

Brooks, P., & Kempe, V. (2018). More is more in language learning: Reconsidering the less-is-more hypothesis. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/5wfh9

Niepublikowany rękopis

Nowak, J. (2020). Fonetyka języka francuskiego w Kamerunie [Manuskrypt został przesłany do publikacji]. Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku.

Patent

Weindich, J., & Kozłowski, R. (2013). Kształtownik tłoczony, a zwłaszcza kij wędzarniczy, oraz sposób jego wytwarzania (Patent polski nr 215373). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Fortuniak, W., Chojnowski, J., Słomkowski, S., Pospiech, P., Mizerska, U., & Kurjata, J. (2018). Sposób wytwarzania usieciowanych mikrosfer polisiloksanowych (Patent polski nr 230304). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Standard

Polski Komitet Normalizacyjny. (2009). Przewodnik do przeliczania gęstości biopaliw przeznaczonych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym (PKN-C-1:2011).

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety (ISO Standard No. 45001).

Dokument archiwalny

[Pierwsza strona umowy o pracę między Władysławem Grabskim a Stanisławem Wojciechowskim]. (1920, 15 lipca). Akta Władysława Grabskiego (Sygn. 11), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Polska.

Kraszewski, J. I. (1883, 2 września). [List do Walerego Rzewuskiego w sprawie wystawienia pomnika Mickiewicza]. Archiwum rodziny Bartoszewiczów (Sygn. 3145, S. 7), Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź, Polska.

[Zwolnienie lekarskie Stefanii Wojtyły wystawione przez lekarza Szpitala Miejskiego w Bielsku Edmunda Wojtyłę]. (1932, 8 maja). APK Bielsko (Zesp. 13/748, Sygn. 264), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice, Polska.

Mann Borgese, E. (1959). Only the pyre. Elisabeth Mann Borgese fonds, MS-2-744 (Box 129, Folder 1), Dalhousie University Archives, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Proszę wyłączyć bloker reklam

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

"Grafiati" to niezależna usługa zapewniająca wyjątkową jakość odniesień bibliograficznych. Możesz korzystać z naszej witryny bezpłatnie, zezwalając na reklamy, lub subskrybować.

Subskrybuj