Jak sformatować stronę z wykazem źródeł według MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Według MLA (edycja 8), formatowanie wykazu źródeł w pracy naukowej odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

  • marginesy strony: 1 cal (2,54 cm) ze wszystkich stron;
  • podwójne odstępy między wierszami;
  • czcionka, w której kursywy dobrze się wyróżniają (na przykład „Times New Roman”);
  • rozmiar 12;
  • wyrównanie tekstu do lewej.

Źródła w wykazie są przedstawione alfabetycznie i nie są ponumerowane. Każde źródło ma wycięcie na zawiasach wynoszące 0,5 cala (1,27 cm).

Tytuł strony jest wyśrodkowany i nie jest wyróżniony kursywą ani pogrubieniem. Zalecany tytuł to „Cytowane prace” ("Works Cited").

Sortowanie źródeł

Wykaz źródeł jest sortowany alfabetycznie w zależności od pierwszego elementu każdego źródła. Najczęściej sortowanie odbywa się według nazwiska autora lub tytułu pracy, jeśli nie określono autora lub redaktora. Nazwiska autorów są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy ich nazwiska pokrywają się.

Jeśli wykaz zawiera kilka prac jednego autora, jego nazwisko jest podane w całości tylko w pierwszym z tych źródeł. W poniższych odniesieniach zamiast danych autora wstawiono trzy łączniki.

Lem, Stanisław. Eden. Wydawnictwo Literackie, 1999.

---. Powrót z gwiazd. Wydawnictwo Literackie, 1999.

---. Solaris. Wydawnictwo Literackie, 1994.

To samo dotyczy źródeł z kilkoma autorami, jeśli ich autorstwo jest identyczne, a autorzy są umieszczeni w tej samej kolejności. Źródła napisane przez tych samych autorów są sortowane według nazwy.

Jeśli imię redaktora znajduje się na pierwszej pozycji, obowiązują go te same zasady, co w przypadku sortowania autorów. Imię redaktora można również zastąpić trzema myślnikami, ale opis jego roli w źródle pozostaje w odniesieniu.

Doroszewski, Witold, i Halina Kurkowska, redaktorzy. Słownik poprawnej polszczyzny PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

Doroszewski, Witold, i Bronisław Wieczorkiewicz, redaktorzy. Fleksja, składnia. Wyd. 3, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.

---, redaktorzy. Fonetyka, części mowy, słowotwórstwo. Wyd. 3, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

---. Zasady poprawnej wymowy polskiej. Wyd. 3, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.

Nazwy źródeł powinny być sortowane alfabetycznie, nie uwzględniając artykułów (aanthe itp.). Liczby w nazwie należy traktować tak, jakby były zapisane słowami (dwieście zamiast 200 itd.).

Dla każdego stylu cytowania w serwisie "Grafiati" istnieje możliwość sortowania pozycji w bibliografii według wymagań dotyczących stylu. Sortowanie według wymagań MLA uwzględnia wszystkie zasady opisane powyżej. Pobierając bibliografię w formacie „Word” („Pobierz” w menu na stronie głównej), otrzymasz już sformatowany plik z prawidłową kolejnością źródeł. Po prostu wklej go do swojej pracy!

Więcej o innych stylach: