Artykuł w gazecie: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Aby odnieść się do artykułu w gazecie na liście odniesień zgodnie z zasadami stylu cytowania Harvardu, użyj następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł artykułu. Nazwa gazety. Data wydania. s. strony.

Zobacz ten artykuł, aby zapoznać się z zasadami wskazywania nazwisk autorów w systemie odniesienia Harvard.

Zwróć uwagę na kilka aspektów:

  • Zakres stron podany jest poprzedzającym skrótem „s.”, w przeciwieństwie do artykułu w czasopiśmie, w którym żaden tekst nie poprzedza zakresu stron.
  • Ani numer tomu, ani numer wydania nie są podane w stylu harwardzkim: artykuł w gazecie jest identyfikowany na podstawie daty wydania (porównaj z podejściem stylu Chicago Style – przypisy i bibliografia – wyd. 17).
  • W elemencie „Data wydania” należy podać dzień i miesiąc.

W przypadku wydania gazety, które można pobrać online, dodaj odpowiednie parametry źródła online do odniesienia:

Autor(zy), (rok). Tytuł artykułu. Nazwa gazety [online]. Data wydania. s. strony. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: URL

Przykłady odniesień w bibliografii

Orel, J., (2020). W tym roku nie popluskamy się. Wiadomości Rudzkie [online]. 29 lipca. s. 3. [Dostęp 12.01.2021]. Dostępny w: https://wiadomoscirudzkie.pl/uploads/files/gazeta/wr-2020-30.pdf

Sikorski, R., (2021). Częstochowska kuchnia regionalna. Gazeta Częstochowska. 17.12.2020–6.01.2021. s. 15.

Więcej o innych stylach: