Cytowania w tekście według APA (edycja 7)

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zgodnie z wymogami oficjalnego wydania Podręcznika publikacji APA (edycja 7), każda praca cytowana w tekście powinna mieć odpowiedni wpis w liście piśmiennictwa na końcu artykułu.

W tym artykule opisano główne zasady cytowania w tekście APA. Są one stosowane jednolicie do wszystkich typów źródeł (książka, artykuł w czasopiśmie, patent, preprint itp.). Zasady tworzenia odniesień bibliograficznych dla każdego typu źródła można znaleźć w odpowiedniej sekcji naszej strony internetowej.

Ogólne zasady cytowania w tekście

Zgodnie z wymogami stylu APA (edycja 7) cytat w tekście zawiera dwa kluczowe elementy: autora i datę publikacji. Jednocześnie istnieją dwa rodzaje cytatów w tekście: cytat w nawiasach i cytat narracyjny, które są tworzone w następujący sposób:

Cytat w nawiasach:

(Nazwisko autora, rok)

Cytat narracyjny:

Nazwisko autora (rok)

Elementy te odpowiadają temu, co podano w odnośniku na końcu tekstu. Porównaj poniższe przykłady:

Odniesienie w liście odniesień:

Burnagiel, Т. K. (2014). Komentarz leksykograficzny do frazeologizmu mój cyrk, moje małpy. Kwartalnik Językoznawczy, 19(3), 1–8. https://doi.org/10.14746/kj.2014.3.1

Cytowanie w nawiasach:

Frazeologizmy w leksykografii są <…> (Burnagiel, 2014).

Cytowanie narracyjne:

Burnagiel (2014) zauważa, że frazeologizmy w leksykografii są <…>.

Liczba autorów w cytowaniach w tekście

Zgodnie z wymogami podręcznika APA (edycja 7), w przeciwieństwie do odniesień bibliograficznych, w cytatach w tekście należy podać nazwiska następujących numerów autorów:

– jeśli źródło ma jednego lub dwóch autorów, podaje się nazwiska wszystkich autorów;

– jeśli źródło ma trzech lub więcej autorów, podaje się tylko nazwisko pierwszego autora, po którym następuje „i in.” (w języku angielskim: „et al.”).

Szablony cytatów w tekście:

1 autor:

Cytat w nawiasach:

(Nazwisko, rok)

Przykład:

(Łysiak, 2020)

Cytat narracyjny:

Nazwisko (rok)

Przykład:

Łysiak (2020)

2 autorzy:

Cytat w nawiasach:

(Nazwisko pierwszego autora & Nazwisko drugiego autora, rok)

Przykład:

(Wojtkowiak & Schwartz, 2019)

Cytat narracyjny:

Nazwisko pierwszego autora i Nazwisko drugiego autora (rok)

Przykład:

Wojtkowiak i Schwartz (2019)

Uwaga: W cytatach w nawiasach używany jest znak „ampersand” („&”); natomiast w cytatach narracyjnych imiona autorów są połączone spójnikiem „i”.

3 lub więcej autorów:

Cytat w nawiasach:

(Nazwisko pierwszego autora i in., rok)

Przykład:

(Rybak-Wilus i in., 2019)

Cytat narracyjny:

Nazwisko pierwszego autora i in. (rok)

Przykład:

Rybak-Wilus i in. (2019)

Jeśli wiele źródeł z trzema lub więcej autorami ma ten sam rok publikacji i to samo nazwisko pierwszego autora (lub autorów), a tym samym jest konwertowane na te same cytaty w tekście zgodnie z powyższymi szablonami, uniemożliwia to zidentyfikowanie konkretne źródło podczas czytania artykułu. W tym przypadku siódme wydanie Podręcznika publikacji APA wymaga cytowania tylu autorów, ile potrzeba do rozróżnienia źródeł, tj. wszystkich nazwisk aż do pierwszego innego autora, skracając pozostałe nazwiska do „et al.” Weźmy na przykład pod uwagę dwie prace następujących autorów:

Kępska, Adamczyk, Kisiel, Schwartz i Hryniewski (2019)

Kępska, Adamczyk, Hilevich, Gemini, Scott, Kryczka i Roberts (2019)

Odpowiednie cytaty w tekście w APA są następujące:

(Kępska, Adamczyk, Kisiel i in., 2019)

(Kępska, Adamczyk, Hilevich i in., 2019)

Jeśli jednak po nazwisku pierwszego innego autora pozostaje tylko jeden autor, jego nazwisko nie jest skracane do „et al.”; zamiast tego wszystkie nazwiska autorów są podane w cytacie w tekście:

(Krukowski, Boczar, Malinowska i Adamczyk, 2020)

(Krukowski, Boczar, Malinowska i Dziedzic, 2020)

Szczególne przypadki

Podręcznik publikacji APA rozważa szereg szczególnych przypadków, w których powyższe szablony wymagają modyfikacji. Poniżej analizujemy główne z takich przypadków. Zalecamy korzystanie z usługi internetowej „Grafiati” do automatycznego tworzenia zarówno list odniesień, jak i cytatów w tekście w ramach APA (edycja 7). Nasz serwis internetowy uwzględnia wszystkie niuanse cytatów w tekście opisanych w siódmym wydaniu Podręcznika APA i generuje gotowe do użycia cytaty, które możesz po prostu wkleić do swojej pracy.

Pierwsi autorzy o tym samym nazwisku

Jeśli wiele prac na liście odniesień ma tego samego autora, ale ma różne inicjały, odpowiednie cytaty w tekście zawsze zawierają inicjały pierwszego autora (nawet jeśli prace mają różne lata publikacji):

(R. Jagodziński, 2020)

(L. Jagodziński i Markiewicz, 2009)

Ten sam autor i ten sam rok wydania

Jeśli wiele cytowanych prac ma tego samego autora (autorów) i ten sam rok publikacji, do roku w każdym takim cytacie dodawana jest minusułka łacińska od „a” do „z”, tak jak na liście odniesień (Więcej informacji na temat dodawania indeksu z alfabetu łacińskiego do elementu year w odniesieniach APA można znaleźć w tym artykule:

(Ostaszewska, 2017a)

(Ostaszewska, 2017b)

Rok oryginalnej publikacji

Jeśli rok oryginalnej publikacji jest podany w odpowiednim odnośniku bibliograficznym, jest on również podany w cytacie w tekście: przed rokiem cytowanej publikacji oddzielonym ukośnikiem:

(Sienkiewicz, 1879/2001)

Praca bez wskazanego autora

Jeśli praca nie ma wskazanego autora, w cytowaniu w tekście podaje się tytuł pracy zamiast nazwiska autora. Jeśli tytuł pracy jest zapisany kursywą na liście odniesień, jest on również zapisany kursywą w cytacie w tekście; w przeciwnym razie tytuł zostanie umieszczony w podwójnym cudzysłowie:

(Basic pancakes, n.d.)

("Head to streaming for premieres," 2020)

Wiele prac w cytacie w nawiasach

Przy cytowaniu wielu prac różnych autorów w tym samym cytacie w nawiasach należy wskazać elementy w kolejności alfabetycznej, oddzielając je średnikiem:

(Długosz-Kurczabowa & Dubisz, 2006; Gruszczyński i in., 2020; Milewski, 1993)

Przy cytowaniu wielu prac tego samego autora należy podać nazwisko autora tylko raz i umieścić chronologicznie lata prac, oddzielając je przecinkami:

(Mazurek, 2000, 2005, 2013)

Jak cytować poszczególne strony itp.

Jeśli chcesz zacytować konkretny fragment źródła (strona lub zakres stron, tabela itp.), podaj szczegóły tego fragmentu w cytowaniu w tekście po roku publikacji, oddzielając je przecinkiem:

(Adamicki, 2019, s. 6–7)

Serwis „Grafiati” umożliwia tworzenie cytatów w tekście według APA (edycja 7) z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych powyżej i dostosowywanie ich do języka Twojej bibliografii. Utwórz odnośnik bibliograficzny dla źródła, którego potrzebujesz, wypełniając kilka pól, a my automatycznie wygenerujemy poprawny cytat w tekście, który również pokaże Ci, gdzie wstawić numery cytowanych stron: wystarczy zastąpić „XXXX” numerem strony , zakres stron, ilość rozdziałów itp. i możesz od razu wkleić cytat do swojej pracy, nie tracąc czasu na analizę wszystkich wymagań stylu.

Więcej o innych stylach: