Ustawa (akt): jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Większość podręczników odsyłających zawiera jedynie ogólne zalecenia dotyczące cytowania przepisów, bez konkretnych przykładów lub szablonów, których należy używać w sposób jednolity do odwoływania się do przepisów różnych krajów. W związku z tym The Chicago Manual of Style zaleca korzystanie z jednego z dwóch podręczników odsyłających do aktów prawnych: The Bluebook: A Uniform System of Citation lub ALWD Guide to Legal Citation.

Podejście to stwarza duże trudności, ponieważ jest skierowane wyłącznie do naukowców z określonych państw i uwzględnia tylko specyficzny system prawny ich kraju. Serwis Grafiati generuje odniesienia bibliograficzne do ustaw, rozporządzeń, uchwał, itp., uwzględniając nie tylko oficjalne zalecenia, ale także przewodniki uniwersytetów i bibliotek, które zajmują się powyższą kwestią, dostarczając tym samym odniesienia dostosowane do przepisów dowolnego kraju lub jurysdykcja.

Zatem wzór cytowania aktu prawnego zgodnie ze stylem Chicago author-date (wyd. 17) jest następujący:

Kraj. Instytucja, która uchwaliła ustawę. Rok. Tytuł ustawy. Rodzaj ustawy Numer ustawy. Uchwalono data przyjęcia. URL (jeśli jest dostępny).

Przykłady w bibliografii

Rzeczpospolita Polska. Rada Ministrów. 2020. Określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji. Rozporządzenie poz. 2461. Uchwalono 30.12.2020. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002461/O/D20202461.pdf.

Więcej o innych stylach: