Rozprawa doktorska: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Standard APA (siódma edycja) ustanawia jednolite zasady sporządzania bibliografii dla rozprawy doktorskiej i pracy magisterskiej. Zgodnie z tymi wymogami w celu sporządzenia nietekstowego odniesienia do rozprawy lub pracy należy podać dane autora odpowiedniej pracy, tytuł takiej pracy, rodzaj pracy i uniwersytet, w którym praca była broniona.

Jeżeli tekst dysertacji lub pracy dyplomowej jest pozyskiwany online z wyspecjalizowanej bazy danych lub repozytorium prac naukowych, repozytorium instytucji, należy również wskazać nazwę takiej bazy danych lub repozytorium oraz adres URL, z którego pobierane są odpowiednie materiały (jeżeli zapewnia bezpośredni dostęp do tekstu pracy).

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Opublikowana rozprawa doktorska lub praca magisterska

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora. (Rok). Nazwa pracy [Rodzaj pracy, Uniwersytet]. Baza danych. URL

Uwaga: w polu „Rodzaj pracy” podaj nazwę rodzaju i stopień (na przykład «Rozprawa doktorska», «Doctoral dissertation», «Master’s thesis»).

Jeżeli rozprawa (praca dyplomowa) opublikowana w bazie danych lub repozytorium ma numer publikacji, jest on wskazany w nawiasach po tytule pracy bez kursywy.

Niepublikowana rozprawa doktorska lub praca magisterska

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora. (Rok). Nazwa pracy [Niepublikowana rodzaj pracy]. Uniwersytet.

Uwaga: jeśli praca może być uzyskana tylko w formie drukowanej z uniwersytetu lub innej instytucji, jest uważana za pracę niepublikowaną.

Przykłady sporządzania 

Opublikowana rozprawa doktorska lub praca magisterska

Tobiasz, A. (2010). Zastosowanie techniki wstrzykowo-przepływowej do poprawy warunków oznaczania miedzi metodą FAAS z wykorzystaniem nowych materiałów sorpcyjnych [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński]. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łukaszewicz, B. (2020). Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski]. Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego. https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3710

Tian, Y. (2018). Characterization of novel rhodopsins with light-regulated cGMP production or cGMP degradation (Publication No. 27657197) [Doctoral dissertation, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2305780309.html?FMT=AI

Niepublikowana rozprawa doktorska lub praca magisterska

Sońta-Drączkowska, E. (2007). Wpływ zarządzania projektami na tworzenie wartości przedsiębiorstwa [Nieopublikowana rozprawa doktorska]. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Więcej o innych stylach: