Standard: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Odniesienia na standard w wykazie literatury, zgodnie z wymaganiami stylu APA-7 (APA edycja 7), są sporządzone, wskazując następujące dane: nazwa instytucji, która opracowała standard, nazwa standardu, kod i numer standardu, wydawnictwo (lub instytucja, która wydała standard). Jeżeli dostęp do standardu odbywa się online, podawany jest również odpowiedni adres URL.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Organizacja, która opracowała standard. (Rok). Nazwa standardu (Kod і numer standardu). Wydawnictwo (instytucja, która wydała standard). URL

Uwaga: jeśli nazwa instytucji, która wydała standard, oraz wydawnictwa, w którym opublikowano odpowiedni standard, jest zgodna, nazwa wydawcy nie jest podana w bibliografii.

Przykłady sporządzania

Polski Komitet Normalizacyjny. (2017). Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych (PKN-C-2:2017-10).

International Organization for Standardization. (2008). Document management — Portable document format — Part 1: PDF 1.7 (ISO Standard No. 32000-1:2008).

Więcej o innych stylach: