Ustawa (akt): jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Powoływanie się na ustawę lub inny akt prawny zgodny z Chicago Style jest zadaniem dość skomplikowanym, ponieważ Chicago Manual of Style nie zawiera ogólnych zaleceń dla wszystkich przypadków. W związku z tym CMoS zaleca korzystanie z The Bluebook: A Uniform System of Citation lub ALWD Guide to Legal Citation do cytowania amerykańskich przepisów, ale tego podejścia nie można bezproblemowo rozszerzyć na wszystkie kraje.

Korzystając z zaleceń uniwersytetów i bibliotek z różnych krajów, opracowaliśmy następujące ogólne szablony do cytowania ustaw:

Odniesienie w bibliografii:

Kraj. Instytucja, która uchwaliła ustawę. Tytuł ustawy. Rodzaj aktu numer aktu. Uchwalono data przyjęcia. URL.

Pełny przypis:

Kraj, Instytucja, która uchwaliła ustawę, Tytuł ustawyrodzaj aktu numer aktu, uchwalono data przyjęcia, numer artykułu / paragrafu / itp., URL.

Krótki przypis:

Tytuł ustawynumer artykułu.

Uwaga: Chicago Manual of Style stwierdza, że prawa cytowane są głównie za pomocą notatek, podczas gdy odniesienia bibliograficzne są albo używane rzadko, albo wcale nie są używane do tego celu. Na naszej stronie Grafiati automatycznie generujemy referencje i przypisy wszelkiego rodzaju, pozwalając użytkownikowi wybrać konkretną pozycję, której potrzebuje.

Przykłady odniesień w bibliografii

Rzeczpospolita Polska. Rada Ministrów. Określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji. Rozporządzenie poz. 2461. Uchwalono 30.12.2020. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002461/O/D20202461.pdf.

Przykłady przypisów

1. Rzeczpospolita Polska, Rada Ministrów, Określenia liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, rozporządzenie poz. 2461, uchwalono 30.12.2020, § 1, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002461/O/D20202461.pdf.

2. Określenia liczby osób, § 1.

Więcej o innych stylach: