Cytaty w tekście w stylu Chicago – autor-​data (wyd. 17)

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Ogólna forma cytatów w tekście

Zgodnie z zasadami stylu Chicago – autor-data, cytaty w tekście mają tę samą ogólną strukturę dla wszystkich typów źródeł (książek, artykułów, rozpraw, stron internetowych itp.):

(Nazwisko autora rok publikacji)

Cytując określoną stronę, sekcję lub akapit, uwzględnij je również w cytowaniu w tekście:

(Nazwisko autora rok, numer strony (rozdziału itp.))

Numery stron podane są w postaci liczbowej, bez poprzedzającego skrótu 's.'. Natomiast napisy wyjaśniające powinny poprzedzać cytowane fragmenty inne niż strony.

Cytowanie w tekście jednego źródła może zawierać nazwiska maksymalnie 4 autorów. W przypadku źródła, które ma więcej niż 4 autorów, należy podać tylko nazwisko pierwszego autora, a po nim "i in.".

Przykłady cytatów w tekście:

1 autor

(Kutnyj 2021, 101)

Od 2 do 4 autorów

Wstaw spójnik "i" przed nazwiskiem ostatniego autora:

(Lewak, Kopcewicz i Jaworski 2019, 58)

Więcej niż 4 autorów

(Jędzura i in. 2013, 47)

Dodatkowe uwagi

  • Jeśli autorem źródła jest organizacja, a nie osoba fizyczna, podaj jego nazwisko w cytacie w tekście, tak jak podałbyś nazwisko osoby:

(UNICEF 1990, 24)

  • W przypadku prac bez wskazanego autora należy wskazać ich redaktorów, kompilatorów lub tłumaczy w cytatach w tekście; pomiń rolę takich współpracowników (red., komp., tłum. itp.):

(Sarwa 2009, 66)

  • W przypadku źródła, które nie ma współautorów ani organizacji, podaj tytuł źródła w cytacie w tekście. Zachowaj formatowanie tytułu (kursywa, cudzysłowy itp.) takie same jak w bibliografii.
  • Czasami ogólna forma cytatów w tekście nie dostarcza wystarczających danych, aby odróżnić kilka źródeł od listy odniesień. W tym przypadku w cytowaniu w tekście podawane są dodatkowe dane: w zależności od konkretnego przypadku mogą to być inicjały lub imiona i nazwiska autorów, miniaturka łacińska dodana do wartości roku lub tytuł pracy. Serwis internetowy Grafiati bierze pod uwagę te i inne szczegóły i generuje prawidłowe odniesienia bibliograficzne oraz cytaty w tekście.
  • W razie potrzeby wiele cytatów w tekście można scalić i zapisać jednocześnie w tych samych nawiasach. W takim przypadku należy rozdzielić cytaty z różnych prac średnikiem. Możesz również wprowadzić krótki komentarz oddzielony średnikiem.

Więcej o innych stylach: