Ustawa (akt): jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Standard APA-7 bezpośrednio reguluje sporządzanie odniesień bibliograficznych tylko dla przepisów amerykańskich. Aby cytować amerykańskie przepisy ustawowe i wykonawcze, APA wymaga, aby nazwa odpowiedniego aktu, numer rozdziału i sekcji, rok publikacji ustawy w źródle lub, w przypadku braku tego, rok ostatniej zmiany lub rok wejścia w życie.

Przy cytowaniu zagranicznych wobec Stanów Zjednoczonych przepisów lub aktów (tj. prawa polskiego, francuskiego, włoskiego itp.) standard wymaga kierowania się standardami określonymi w „The Bluebook”, łącząc je z ogólnym formatem APA. Według „The Bluebook” odniesienie do prawa obcego powinno zawierać nazwę i rodzaj aktu, numer aktu oraz rok publikacji ustawy w źródle lub, w przypadku jego braku, rok ostatniej zmiany lub rok wejścia w życie.

W przyszłości, w obu przypadkach, szczegóły odpowiedniego źródła, w którym znajduje się tekst aktu (adres strony, szczegóły w gazetach itp.).

Jednak wymagania „The Bluebook” są również dostosowane do użytkowników amerykańskich i dlatego mogą nie być strukturalnie odpowiednie dla użytkowników w innych krajach. Dlatego też odpowiednie uczelnie zagraniczne często opracowują własne zalecenia dotyczące cytowania przepisów i regulacji APA (patrz przykłady poniżej).

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu oparty na wymaganiach „The Bluebook”:

Nazwa ustawy, rodzaj aktu Numer aktu (Rok) (Kraj lub jurysdykcja). Szczegóły dotyczące źródła, w którym akt został opublikowany.

Przykłady sporządzania

Zgodnie z normami APA (Stany Zjednoczone)

Americans With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101 et seq. (1990). https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm

Z zastrzeżeniem wymagań „The Bluebook”

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 (2019) (Polska). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 Dz. U. 2020 poz. 1067 (2020) (Polska). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001210/O/D20201210.pdf

Zgodnie z lokalnymi zaleceniami

Przykład zalecenia Uniwersytetu Montrealskiego dotyczącego prawa kanadyjskiego:

Éditeur officiel du Québec. (2002, 14 juin). Projet de loi no 90 : loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. http://www.ooaq.qc.ca/ordre/lois-reglements/doc-lois/loi-90.pdf

Przykład zalecenia James Cook University dotyczącego prawa australijskiego:

Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing Act 2006 (Cth) pt 3.

Więcej o innych stylach: