Jak sformatować stronę z wykazem źródeł według APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Sporządzanie strony

Zgodnie z wymogami APA (edycja 7), strona z wykazem źródeł powinna być zaprojektowana zgodnie z następującymi zasadami:

  • marginesy strony: 1 cal (2,54 cm) ze wszystkich stron;
  • podwójne odstępy między wierszami;
  • dobrze czytana czcionka, na przykład: czcionka bezszeryfowa Calibri (rozmiar 11), Arial (rozmiar 11), Lucida Sans Unicode (rozmiar 10) lub szeryfowa Times News Roman (rozmiar 12), Georgia (rozmiar 11), Computer Modern (rozmiar 10);
  • wyrównanie tekstu do lewej.

Bibliografia powinna rozpocząć się na nowej stronie.

Źródła w wykazie podane są bez numeracji, każde źródło powinno mieć wysięg 0,5 cala (1,27 cm).

Tytuł z wykazem źródeł znajduje się na środku strony i jest wyróżniony pogrubioną czcionką. Tytuł nazywa się «References» («Link»).

Sortowanie źródeł w bibliografii

Źródła w bibliografii zgodnie z wymogami APA (edycja 7) podane są w kolejności alfabetycznej od „A” do „Z” według nazwiska autora. Jednocześnie ignoruje się oznaczenie roli osoby odpowiedzialnej (na przykład „Ed.”). Jeśli nazwiska autorów kilku prac pokrywają się, sortowanie odbywa się według inicjałów.

Jeśli wykaz źródeł obejmuje dzieła tego samego autora, odniesienia do takich dzieł podaje się według daty: od najwcześniejszej do najnowszej.

Jeśli w ciągu roku opublikowanych zostanie kilka prac jednego autora, do roku wydania każdego dzieła zostanie dodana mała litera alfabetu łacińskiego: od „a” do „z”.

Pracę z jednym autorem należy wykonać przed pracą z kilkoma autorami, jeśli pierwszy autor u nich się pokrywa.

Prace z wieloma autorami oraz tym samym pierwszym autorem są posortowane według nazwiska drugiego autora.

Jeśli dzieło nie ma autora, w tytule zapisu bibliograficznego podaje się tytuł dzieła, a w bibliografii miejsce takiej pracy określa się alfabetycznie według tytułu, ignorując artykuły „A”, „An”, „The”.

Prace z numerami w nazwach powinny być sortowane alfabetycznie, tak jakby takie liczby były zapisane słowami (na przykład 500 = pięćset).

Przykład sortowania odniesień w bibliografii według APA-7

Dunajewski, R. (2001). Historia Polski (wyd. 2). WAP.

Gościniak, L. (1998). Astronomia. Alta Press.

Gościniak, L. (Red.). (2019a). Angielsko-polski słownik astronomii. Alta Press.

Gościniak, L. (2019b, 10 lipca). Czarne dziury [Prezentacja raportu]. Konferencja astronomiczna, Warszawa, Polska.

Gościniak, L., & Jabłoński, G. (2011). Konstelacje. Szkoła.

Gościniak, L., & Matuszkiewicz, R. (2002). Misje NASA (wyd. 2). Stellar Publishers.

Gościniak, T. (2014). Technologie rolnicze. ACP.

Lord, P. (n.d.-a). Spiritual philosophy. Folio.

Lord, P. (n.d.-b). A study of Van Gogh. Folio.

Automatyczne sortowanie odniesień

Usługa sporządzania odniesień bibliograficznych i wykazu źródeł «Grafiati» umożliwia automatyczne sortowanie pozycji w bibliografii zgodnie z wymogami APA-7 i innymi stylami cytowania. Aby to zrobić, przejdź do strony głównej witryny, sporządzij wykaz źródeł i wybierz rodzaj sortowania „Według wymagań stylu” z odpowiedniego menu.

Wyeksportuj swój plik z wykazem literatury za pomocą sekcji menu „Pobierz” – a otrzymasz w pełni sformatowany dokument według wymagań APA, który można natychmiast wstawić w pracę!

Więcej o innych stylach: