Ustawa (akt): jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Sporządzanie odniesienia do ustawy lub aktu normatywnego, zgodnie ze standardem MLA (edycja 8), przewiduje podanie następujących danych, które pozwolą zidentyfikować to konkretne źródło: kraj ustawy, instytucję, która wydała ustawę, nazwę aktu, jego numer i datę przyjęcia. Dodaje się także informacje o „kontenerze” — książce, gazecie, stronie internetowej itp., które zawierają aktu normatywnego.

Jeżeli nazwa organu państwowego, który uchwalił ustawę, zawiera nazwę kraju, nie należy jej ponownie wskazywać w odesłaniu.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Kraj, Instytucja. Nazwa ustawy. Numer, data przyjęcia, dane o źródle-kontenerze.

Przykłady sporządzania źródeł:

W sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Dz.U. 2020 poz. 1134, 26 cze 2020, isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001134/O/D20201134.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

Polska, Sejm. O zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dz.U. 2016 poz. 2259, 16 gru 2016, isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002259/T/D20162259L.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

Więcej o innych stylach: