Приклади оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел

Автоматичне оформлення посилань за APA (7th ed.) онлайн

Стандарт APA сьомого видання (APA-7) установлює вимоги щодо оформлення внутрішньотекстових та позатекстових посилань, складання списків використаних джерел. Видання APA фіксує правила для складання бібліографічних описів до великої кількості різних джерел. Використовуючи онлайн-сервіс «Grafiati», ви можете автоматично створювати списки літератури та оформлювати посилання на джерела за стилем APA, не досліджуючи вимог стандарту. Щоб почати складати бібліографічний список згідно з APA-7, перейдіть на головну сторінку сайту та оберіть APA в списку стилів цитування. Тоді знайдіть потрібний тип джерела у відповідному та меню та заповніть запропоновані форми. Надалі ви можете розширювати та поглиблювати свій список і конвертувати його в інші стилі цитування.

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з APA (7th ed.)

Книга

Книга з одним автором

Дудник, А. В. (2011). Сільськогосподарська ентомологія. МДАУ.

Круш, П. В. (2009). Макроекономіка та її регулювання. Каравела.

Нечуй-Левицький, І. (2006). Кайдашева сім’я. Школа. (Оригінал опубліковано 1878 р.)

Шекспір, В. (2003). Гамлет, принц данський (Г. Кочур, Пер.). Альтерпрес. (Оригінал опубліковано прибл. 1599 р.)

Lorge, P. A. (2012). Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century. Cambridge University Press.

Книга з двома авторами

Злобін, Г. Г., & Рикалюк, Р. Є. (2006). Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. Каравела.

Воробйова, О. М., & Іванченко, В. Д. (2009). Основи схемотехніки (2-ге вид.). Фенікс.

Книга з кількістю авторів від трьох до двадцятьох

Сніжко, С. І., Паламарчук, Л. В., & Затула, В. І. (2010). Метеорологія. Київський університет.

Жовтобрюх, М. А., Волох, О. Т., Самійленко, С. П., & Слинько, І. І. (1979). Історична граматика української мови. Вища школа.

Майданник, В. Г., Бурлай, В. Г., Гнатейко, О. З., Дука, К. Д., Нечитайло, Ю. М., & Хайтович, М. В. (2012). Пропедевтична педіатрія (Г. В. Майданник, Ред.). Нова Книга.

Базилевич, В. Д., Базилевич, К. С., & Баластрик, Л. О. (2008). Макроекономіка (В. Д. Базилевич, Ред.; 4-те вид.). Знання.

Книга з більш як двадцятьома авторами

Величко, Ю. П., Гриценко, Й. А., Великий, П. Д., Чортків, Г. О., Шевченко, А. А., Шевчук, Л. П., Борисенко, О. О., Базилевич, С. М., Доценко, О. П., Соколовський, М. О., Кучерявий, Д. А., Солончук, Г. Р., Прийдешній, Д. А., Шевчук, О. Ю., Андрієнко, П. Т., Моторний, Б. В., Виговський, О. Є., Панасюк, Т. О., Долішня, В. Т., . . . Перебийніс, М. Г. (2017). Ядерна енергетика. МІТ.

Книга без автора (з редактором)

Івшина, Л. (Ред.). (2002). Україна Incognita. Факт.

Васильчук, М. В., & Дуброва, Н. Й. (Ред.). (2004). Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності (2-ге вид.). Основа.

Bodenhamer, D. J., & Shepard, R. T. (Eds.). (2006). The History of Indiana Law. Ohio University Press.

Книга – частина (том) багатотомного видання

Тулуб, З. (1957). Людолови (Т. 2). Державне видавництво художньої літератури.

Головацький, А. С., Черкасов, В. Г., Сапін, М. Р., Парахін, А. І., & Ковальчук, О. І. (2013). Анатомія людини (3-тє вид., Т. 1). Нова книга.

Частина книги (розділ тощо)

Герасимчук, І. Л. (2014). Термодинаміка. В А. Й. Пампух, Ред., Основи фізики (с. 55–80). Універсіада.

Лір, В. Е. (2019). Диверсифікація енергетичної політики держави в умовах структурних змін на світовому ринку енергоресурсів. В Т. О. Осташко, Ред., Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України (с. 163–243). http://ief.org.ua/docs/mg/310.pdf

Hunt, E. (2006). Expertise, Talent, and Social Encouragement. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman, Eds., The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (pp. 31–38). Cambridge University Press.

Стаття (публікація) в періодичному виданні

Стаття в журналі

Турбін, П. В., Кропотов, О. Ю., & Удовицький, В. Г. (2018). Синтез впорядкованих нанорозмірних структур на основі вуглецевих нанотрубок. Журнал фізики та інженерії поверхні, 3(3), с. 114–118.

Вишневський, В. В., & Романенко, Т. М. (2019). Застосування метрики Хаусдорфа для визначення нетипових кардіоциклів у тривимірному фазовому просторі координат векторкардіограми. Медична інформатика та інженерія, (3), с. 31–36. https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2019.3.10430

Шевченко, Т. М. (2019). Письменницька есеїстика: осмислення феномену. Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія, 4(2 (20)), с. 113–121.

Lee, Y., Kim, M., Yeom, K.-H., Lee, S., Baek, S. H., & Kim, V. N. (2004). MicroRNA genes are transcribed by RNA polymerase II. The EMBO Journal, 23(20), pp. 4051–4060. https://doi.org/10.1038/sj.emboj.7600385

Стаття в газеті

Соколов, Б. (2018, 16 травня). Проблема не в наркотиках? День, (84), с. 4–5.

Вишневська, М. (2016, 23–29 червня). Іванове свято. Слово Просвіти, (25), с. 14–15.

Варченко, Г. О., & Камінський, О. М. (2018, 6 квітня). Проблеми господарських ринків у містах. Господарча газета, (4), с. 4.

Електронний ресурс

Сайт

Kyiv Dictionary. (2020, 12 травня). Чому в діалектному слові «без» («бузок») замість літери «у» вживають «е»? https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk5/bez-buzok/

Новини. (б. д.). Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Взято 11 січня 2020 р. з http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/

Пирожок, О., & Калачова, Г. (2019, 25 жовтня). Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалося. Економічна правда. https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/25/652952/

Поточна погода в Україні. (2020, 16 червня). Український гідрометеорологічний центр. Взято 16 червня 2020 р. з https://meteo.gov.ua/ua/33345/current/ukraine/

Supplier Responsibility. (n.d.). Apple. Retrieved March 3, 2020, from https://www.apple.com/supplier-responsibility/

Диск

Курінний, В. І. (2019). Фотографії природи [DVD].

Крихітка. (2009). Рецепт [CD]. Fast Perfect.

Дисертація

Кандиба, М. О. (2015). Емоційна зрілість як умова розвитку професійної толерантності особистості [Дис. канд. психол. наук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки].

Казимиренко, Ю. О. (2019). Наукові основи проектування і підвищення захисту метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів [Дис. д-ра техн. наук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова]. http://www.nuos.edu.ua/science/spetsializovani-vcheni-radi/spetsializovana-vchena-rada-d-38-060-02/Docs_2019/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%201%20%D0

Brettin, A. (2018). Microspherical Photonics for Enhancing Resolution of Optical Microscopy and Sensitivity of Focal Plane Arrays [PhD Dissertation, The University of North Carolina at Charlotte]. ProQuest. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2139704285.html?FMT=ABS

Johnson, F. (2017). [Unpublished Doctoral Dissertation]. University of Vermont.

Автореферат дисертації

Тожиєва, В. В. (2019). Лінгвістична термінологія польської в діахронному аспекті (середньопольська та новопольська доба) [Автореф. дис. канд. філол. наук, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України]. http://www.inmo.org.ua/assets/files/disser2/Tozhyieva_aref%20(1).pdf

Буц, Ю. В. (2020). Науково-методологічні основи релаксії екогеосистем при техногенному навантаженні пірогенного походження [Автореф. дис. д-ра техн. наук, Сумський державний університет].

Матеріали конференції

Тези доповіді

Воловенко, І. В. (2019). Метамовна рекфлексія як невід’ємний складник політичних промов. В В. П. Андрущенко, А. В. Висоцький, М. Я. Плющ, О. І. Леута, І. В. Дудко, І. В. Воловенко & Л. М. Марчило, Ред., Український мовний світ у слов'янському всесвіті: матеріали Міжнародної наукової конференції (с. 18–20). НПУ імені М. П. Драгоманова.

Ярославцева, М. І., & Краснова, А. В. (2018). Розвивальне предметне середовище закладу дошкільної освіти як психолого-педагогічна проблема. В Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: матеріали Четвертої всеукраїнської науково-практично конференції (с. 187–190). Міжнародний гуманітарний університет.

Гетьман, О. О. (2019). Проблеми імплементації цифрового маркетингу. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: тези VI міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (с. 60–61). ІВВ Луцького НТУ. http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/konf_19-szhatyy.pdf

Закон, нормативний акт

Про запобігання корупції, Закон України № 1700-VII (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Господарський кодекс України, Закон України № 436-IV (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Про особливості надання житлових субсидій, Постанова Кабінету Міністрів України № 247 (2020) (Україна). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-nadannya-zhitlovih-subsidij-247250320

Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, Указ Президента України № 5/2020 (2020) (Україна). https://www.president.gov.ua/documents/52020-31745

Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей, Закон України № 217/95-ВР (1995, 5 липня) (Україна). Голос України, (22), с. 10.

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання”, Закон України № 302–IХ (2020, 24 січня) (Україна). Відомості Верховної Ради України, (4), с. 36.

Конституція України (2006) (Україна). Ін Юре.

Препринт

Стасюк, І. В., & Величко, О. В. (2014). Опис інтеркальованих шаруватих структур в підході періодичної моделі Андерсона [Рукопис подано до опублікування]. Інститут фізики конденсованих систем НАН України.

Редько, В. Г., Полонська, Т. К., Пасічник, О. С., & Басай, Н. П. (2017). Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи [Рукопис подано до опублікування] (В. Г. Редько, Ред.). Педагогічна думка.

Kraus, M., & Torrez, B. (2019). A Psychology of Power that is Embedded in Societal Structures [Manuscript submitted for publication]. https://www.doi.org/10.31234/osf.io/frt72

Патент

Караваєв, О. Г. (2017). Судновий рушій (Україна, патент № 121634). Державна служба інтелектуальної власності України.

Кучеров, Д. П., & Березкін, А. Л. (2018). Спосіб ітераційного визначення частоти гармонічного сигналу (Україна, патент № 123202). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Безрук, В. В., Безрук, Т. О., Ященко, Ю. Б., Ященко, Ю. Б., & Шкробанець, І. Д. (2018). Спосіб оптимізації системи надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи (Україна, патент № 123201). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://uapatents.com/6-123201-sposib-optimizaci-sistemi-nadannya-nefrologichno-dopomogi-dityam-iz-infekcijjno-zapalnimi-zakhvoryuvannyami-sechovidilno-sistemi.html

Стандарт

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». (2016). Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015). ДП «УкрНДНЦ».

Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс». (2009). Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження (ДСТУ 4912:2008). Держспоживстандарт України.

International Organization for Standardization. (2018). Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018).

Архівні матеріали

[Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію]. (1918, 9 січня). Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Ф. 2592, Оп. 1, Спр. 66, Арк. 17–18).

Грушевський, М. С. (1903, 11 вересня). [Лист до Марії [Сильвестрівни] Грушевської]. Центральний державний історичний архів України (Ф. 1235, Оп. 1, Спр. 940, Арк. 32), Київ, Україна.

[Копія фото М. М. Коцюбинського з дружиною Вірою Дейшою]. (1896, 1 січня). Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (Ф. 96, Оп. 1, Од. зб. 111, Арк. 1), Київ, Україна.