Приклади оформлення посилань за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 у списку використаних джерел

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:
Усі наведені приклади оформлення джерел перевірено, зредаговано та затверджено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова.

Автоматичне оформлення посилань за ДСТУ 7.1:2006 (ВАК) онлайн

Стиль оформлення бібліографічних описів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (який у простій мові часто називають "ВАК") традиційно вважають складним через використовувану кількість елементів і зон посилання, позначок тощо. Сервіс «Grafiati» дозволяє оформлювати посилання та складати списки літератури за вимогами ВАК (ДСТУ 7.1:2006) автоматично онлайн. Щоб почати оформлення посилання, перейдіть на головну сторінку сайту, оберіть потрібний тип джерела з відповідно переліку та заповніть поля. Ви одержите згенероване посилання за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК).

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)

Нижче в цій статті показані типові приклади оформлення посилань у списках літератури відповідно до вимог ВАК (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) для різних типів джерел.

Книга

Книга одного автора

Пельтьє А.-М. Християнство та жінки : двадцять століть історії / Анн-Марі Пельтьє. — Київ : Дух і Літера, 2016. — 156 с.

Кириченко М. А. Образотворче мистецтво : підруч. для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. шк. / М. А. Кириченко. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Освіта, 1996. — 128 с.

Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання / В. І. Вишневський. — Київ : Віпол, 2000. — 375 с., [8] арк. іл.

Шапко В. Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. Ф. Шапко ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — 2-ге вид. — Харків : Точка, 2014. — 147 с.

Книга двох або трьох авторів

Дриженко А. Ю. Відкриті гірничі роботи: терміни та їх визначення : навч. посіб. [для студентів напряму підгот. 6.050301 «Гірництво»] / А. Ю. Дриженко, О. О. Шустов ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ : НГУ, 2010. — 166 с.

Лісовал В. П. Операційний менеджмент : конспект лекцій / В. П. Лісовал, М. І. Старосельський ; Нац. авіац. ун-т. — Київ : НАУ, 2004. — 61 с.

Клименюк Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 180 с.

Книга чотирьох і більше авторів

Карпатський регіон: сучасний стан, проблеми, перспективи сталого розвитку / В. С. Кравців [та ін.] ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Львів : [б. в.], 2003. — 83 с.

Деревообробна промисловість / А. Г. Печерний [та ін.]. — 2-ге вид. — Ужгород : Спілка, 2007. — 204 с.

Фізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [В. Г. Шевчук та ін.]. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Вінниця : Нова Кн. — 448 с.

Economic development / G. Smith [et al.]. — Liverpool : L Press, 2009. — 354 p.

Книга без зазначення автора (з редактором тощо)

Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / [упоряд.: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва]. — Київ : Наук. думка, 2004. — 582 с.

Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метод. посіб. / [уклад.: Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь]. — Київ : НБУВ, 2015. — 48 с.

Світ науки : повна ілюстр. енцикл. [для дітей від 10 років / уклад. Х. Берд]. — Київ : Країна Мрій, 2008. — 256 с.

Routledge handbook of internet politics / ed. by A. Chadwick, P. N. Howard. — Abingdon, Oxon : Taylor & Francis, 2010. — 512 p.

Книга – окремий том (частина) багатотомного видання

Іванов Ю. Ф. Цивільне право України : навч. посіб. : у 2 т. / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. — Т. 1. — 340 с.

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. посіб. : у 2 кн. / [С. М. Панчишин та ін.]. — 4-те вид., випр. і допов. — Київ : Знання, 2006. — Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. — 728 с.

Частина книги (розділ тощо)

Хома І. Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І. Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку національного господарства : монографія / [Білозубенко В. С. та ін.]. — Дніпро, 2019. — С. 231—247.

Криклій Ю. П. Догляд за насінними культурами / Ю. П. Криклій // Насіннєзнавство / ред. Т. І. Шевченко. — 2-ге вид. — Київ, 2019. — С. 124—139.

Kozbelt A. Theories of creativity / A. Kozbelt, R. A. Beghetto, M. A. Runco // The Cambridge handbook of creativity / ed. by J. C. Kaufman, R. J. Sternberg. — Cambridge, 2010. — P. 20—47.

Стаття (публікація) в перідичному виданні

Стаття в журналі

Кібенко К. А. Рівень ефективності економічної діяльності малих форм аграрного виробництва / К. А. Кібенко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. — 2018. — Т. 23, вип. 3. — С. 95—100.

Березко О. В. Особливості застосування масштабності, засобів навігації, світлового рішення та предметного наповнення комунікативного простору торговельно-розважальних центрів [Електронний ресурс] / Березко О. В. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. — 2020. — № 78. — С. 9—17. — Режим доступу: https://www.doi.org/10.31650/2415-377X-2020-78-9-17 (дата звернення: 10.03.2020). — Назва з екрана.

Савосько В. Екологічні особливості сучасного стану деревно-чагарникових видів рослив у садах і парках колишніх залізних рудників Криворіжжя / В. Савосько, Н. Товстоляк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2019. — Вип. 80. — С. 105—117.

Vegt W. The inertia of light and the isotropic and anisotropic properties of electro-magnetic mass [Electronic resource] / W. Vegt // American journal of astronomy and astrophysics. — 2019. — Vol. 7, no. 2. — P. 18—32. — Mode of access: https://doi.org/10.11648/j.ajaa.20190702.11 (date of access: 11.06.2020). — Title from screen.

Стаття в газеті

Дунаєвська С. Захист прав дітей чи бюрократія? / Світлана Дунаєвська // Юридична газета. — 2017. — 17 жовт. — С. 24—25.

Федчук В. Василь Івахів, перший командир УПА / Василь Федчук // День. — 2018. — 25—26 трав. — С. 13.

Електронний ресурс

Сайт

Як правильно: «на фейсбуці» чи «на фейсбуку»? Який прийменник слід уживати: «у фейсбуці» чи «на фейсбуці»? [Електронний ресурс] // Kyiv Dictionary. — Режим доступу: https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk1/na-feisbuku-feisbutsi/ (дата звернення: 11.06.2020). — Назва з екрана.

Бердянський державний педагогічний університет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bdpu.org/ (дата звернення: 13.06.2020). — Назва з екрана.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби в Апараті Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vrkadry.rada.gov.ua/news/dijalnist/dobir_personal/konkurs/73064.html (дата звернення: 01.04.2020). — Назва з екрана.

Диск

VideoMasters. Курс редагування відеофайлів «VideoProof» [Електронний ресурс] / VideoMasters. — [Б. м. : б. в.], 2017. — 2 електрон.-опт. диски (DVD). — Назва з екрана.

Антонюк І. М. Збірка віршіів «Соната» [Електронний ресурс] / Антонюк Іван Михайлович. — Київ : [б. в.], 2011. — 1 електрон.-опт. диск (CD-R). — Назва з етикетки диска.

Дисертація

Гержановська Г. А. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, в деякому сенсі близькими до правильно змінних : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Гержановська Грета Анатоліївна. — Одеса, 2020. — 145 с.

Вежневець І. Л. «Музичний портрет» як художня форма французької вокальної культури XX століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Вежневець Ірина Леонідівна. — Київ, 2019. — 210 с.

Довбиш О. О. Джерела формування майна учасників цивільних правовідносин : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Довбиш Олександр Олександрович. — Харків, 2019. — 247 с.

Автореферат дисертації

Головко І. К. Процеси регіоналізації як чинник генези та функціонування парадипломатії на сучасному етапі : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Головко Іван Костянтинович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 17 с.

Лазаренко Н. І. Тенденції професійної підготовки вчителя в педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лазаренко Наталія Іванівна ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2020. — 41 с.

Горенко Д. С. Оцінювання обмінних процесів у локальних системах електропостачання з джерелами розосередженої генерації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / Горенко Дар'я Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». — Київ, 2020. — 20 с.

Матеріали конференції

Тези доповіді

Чередняк Н. А. Використання новітніх технологій віртуальної та доповненої реальності у сфері туризму / Н. А. Чередняк // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф., [Київ], 19—20 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2020. — С. 87—88.

Дойчик О. Я. Концептуальна метафора в романі В. Рот «Divergent» / О. Я. Дойчик, А. М. Лехман // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Одеса], 22—23 берез. 2019 р. / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ф-т лінгвістики та пер. — Одеса, 2019. — С. 28—31.

Дідковська Л. І. Модернізація зрошувальних систем за інноваційно-інвестиційним підходом / Л. І. Дідковська // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [Запоріжжя], 14—15 трав. 2020 р. / за заг. ред. Ткаченко А. М. — Запоріжжя, 2020. — С. 172—174.

Закон, нормативний акт

Про публічні закупівлі [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII : станом на 19 квіт. 2020 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення: 12.05.2020). — Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI : станом на 11 черв. 2020 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.06.2020). — Назва з екрана.

Про встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києві [Електронний ресурс] : Розпорядження Каб. Міністрів України від 20.03.2020 р. № 324-р. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-nadzvichajnoyi-situaciyi-u-m-kiyevi-324200320 (дата звернення: 10.04.2020). — Назва з екрана.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 18.05.2019 р. № 286/2019. — Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025 (дата звернення: 10.06.2020). — Назва з екрана.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з оптимізацією територіальних органів Міністерства юстиції : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. № 44 // Урядовий кур'єр. — 2020. — 12 лют. — С. 6—7.

Конституція України : офіц. текст. — Київ : Парлам. вид-во, 2002. — 87 с.

Препринт

Добушовський Д. А. Термоелектричні властивості діелектрика Мотта з корельованим переносом при мікролегуванні / Д. А. Добушовський, А. М. Швайка. — Львів : Ін-т фізики конденс. систем НАН України, 2019. — 19 с. — (Препринт / Ін-т фізики конденс. систем НАН України ; ICMP–19–05).

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості (частина І) / О. І. Бульвінська [та ін.]. — Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2015. — 203 с. — (Препринт / Ін-т вищої освіти НАПН України).

Сорокін С. В. Практична граматика турецької мови. Ч. 1 / С. В. Сорокін. — Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. — 358 с. — (Препринт / Київ. нац. лінгв. ун-т).

Патент

Спосіб екстракції стулок, стебел та листя квасолі для одержання ряду біологічно активних речовин із гіпоглікемічною активністю : пат. 118980 Україна : A61K 36/48, A61K 127/00, A61K 135/00 / А. С. Куцанян, В. І. Литвиненко. — № a 2016 12691 ; заявл. 14.01.2015 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7 (кн. 2). — 1 с.

Система освітлення нерегульованого пішохідного переходу : пат. 95681 Україна : F21S 8/00, F21S 11/00 / С. К. Сологуб. — № u 2014 10685 ; заявл. 30.09.2014 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. — 3 с.

Спосіб заправлення багатоступінчастої ракети-носія компонентами палива : пат. 123177 Україна : F17C 6/00, B64G 5/00 / В. А. Замарахин, В. В. Крутько, М. А. Мітін, О. С. Савильов, В. І. Худяков, Ю. С. Швикін. — № u 2017 09671 ; заявл. 03.10.2017 ; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3. — 4 с.

Стандарт

ДСТУ 4044:2019. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови. — [На заміну ДСТУ 4044-2001 ; чинний від 2020-05-01]. — Вид. офіц. — Київ : УкрНДНЦ, 2020. — 26 с.

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги. — [Чинний від 2018-12-05]. — Київ : УкрНДНЦ, 2018. — 27 с.

ДСТУ 6003:2008. Сири тверді. Загальні технічні умови. — [На заміну ГОСТ 7616-85, ГОСТ 27568-87 ; чинний від 2009-03-01]. — Вид. офіц. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — 18 с.

Архівні матеріали

Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). — Ф. 1. — Оп. 16. — Спр. 4630. — Арк. 1. — Оригінал. Машинопис.

[Витяг із доповідної записки про діяльність Української автокефальної церкви в Україні станом на 15 жовтня 1925 р.] // ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об-нь України). — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 2007. — Арк. 1, 3, 4.

[Відомості про діяльність народної бібліотеки села Абрамівки Київського повіту Київської губернії]. 1917 р. // ДАКО (Держ. архів Київ. обл.). — Ф. 1239. — Оп. 5. — Спр. 148. — Арк. 1—2.

Докладніше про інші стилі: