Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Тези доповідей зазвичай публікують у збірниках матеріалів конференції. Це – короткі публікації, у яких пояснюють основний зміст доповіді та основні аргументи її автора.

Щоб скласти бібліографічне посилання на тези конференції за вимогами ВАК (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) у списку використаних джерел, слід зазначати такі параметри: дані автора доповіді, назва доповіді, назва конференції, тип збірника матеріалів, місто й дата конференції, місто, де видано збірник, видавництво, рік видання та сторінки, на яких розміщено доповідь.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва доповіді / Дані автора (авторів) // Назва конференції : тип збірника, Місто конференції, дата конференції / Відомості про відповідальність. — Місто видання, рік видання. — Сторінки.

Приклади оформлення

Грабіна Г. В. Контент-аналіз в системі методів дослідження субкультури влади / Г. В. Грабіна // Чорноморські політологічні читання : матеріали IV Наук.-практ. конф., [Одеса], 11—12 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Одес. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки. — Одеса, 2015. — С. 37—40.

Сичук Л. В. Сучасний стан та проблеми використання земельних ресурсів на Волині / Л. В. Сичук, А. О. Соколова // Ринок землі: реалії та очікування : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 25—28 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Поліс. нац. ун-т. — Житомир, 2020. — С. 28—30.

Докладніше про інші стилі: