Як цитувати авторів за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

За стандартом ДСТУ 8302:2015 у заголовку бібліографічного запису наводять відомості про одного, двох або трьох авторів. Реквізити кожного автора відокремлюють комою. Після заголовка наводять решту елементів посилання на джерело: основну назву документа, відомості про відповідальність, вихідні дані тощо. Так само розташовують назви колективних авторів (організацій тощо).

За наявності більш як трьох авторів слід наводити інформацію лише про першого автора зі скороченням «та ін.» (латинськими літерами – «et al.»); такі дані розташовують у відомостях про відповідальність через скісну риску після назви твору.

Дані редакторів, перекладачів, відповідальних організацій наводять у відомостях про відповідальність через скісну риску.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Джерело одного автора

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали.

Приклади в списку літератури:

Іванова В. Д. Технологія виробництва продуктів бджільництва : курс лекцій. Миколаїв : МДАУ, 2009. 245 с.

Павко Я. А. Арктика: пріоритетні напрямки міжнародно-правових досліджень. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 1. С. 167—173.

Джерело двох або трьох авторів

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали 1-го автора, Прізвище Ініціали 2-го автора, Прізвище Ініціали 3-го автора.

Приклади в списку літератури:

Цвіркун Л. І., Грулер Г. Робототехніка та мехатроніка : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і допов. Дніпропетровськ : Нац. гірн. ун-т, 2007. 224 с.

Величко В., Мартин А., Новаковська І. Моніторинг ґрунтів України — проблеми землевпорядного, ґрунтознавчого та наукового забезпечення. Вісник аграрної науки. 2020. Т. 98, № 7. С. 5—16

Джерело чотирьох і більше авторів

Шаблон оформлення:

Назва твору / Ініціали Прізвище 1-го автора та ін.

Приклади в списку літератури:

Астрономія : навч. посіб. / І. А. Климишин та ін. Одеса : Астропринт, 2012. 352 с.

Terminological synonyms in Czech and English sports terminologies / M. Cocca et al. Linguistica pragensia. Vol. 26, no. 2. P. 21—32. URL: https://sites.ff.cuni.cz/linguisticapragensia/wp-content/uploads/sites/12/2017/01/michaela_cocca_et_alii_21-32.pdf (date of access: 05.05.2020).

Джерело без зазначення автора (з редактором тощо)

Шаблон оформлення:

Назва твору / за ред. (за заг. ред. тощо) Дані редактора.

Приклади в списку літератури:

Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України / за наук. ред. Т. В. Голікової. Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. 243 с.

Докладніше про інші стилі: