Як форматувати сторінку зі списком використаних джерел за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Форматування сторінки зі списком використаних джерел – це один з базових аспектів написання дисертації, наукової роботи тощо. Сюди належать такі елементи:

 • заголовок сторінки;
 • принцип наведення й ранжування бібліографічних посилань;
 • ширина полів (берегів);
 • розмір відступів;
 • розмір міжрядкових інтервалів;
 • тип і кегль (розмір) шрифту;
 • тощо.

Відповідно до вимог ВАК, зафіксованих у стандарті ДСТУ 7.1:2006, бібліографічні посилання в списку літератури слід наводити як перелік бібліографічних записів (зазвичай ідеться про нумерований список). Сортування посилань у загальному випадку наводять за абеткою: від «А» до «Я», наприклад:

 1. Гуріна Н. В. Економічна сутність криптовалюти як методологічна передумова відображення її в бухгалтерському обліку / Гуріна Н. В. // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. — 2020. — № 5. — С. 42—51.
 2. <…>
 3. <…>
 4. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Мельник Р. С., Бевзенко В. М. — Київ : Ваіте, 2014. — 376 с.
 5. Про відпустки [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР : станом на 17 берез. 2020 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 08.05.2020). — Назва з екрана.
 6. <…>
 7. Теньков С. Оплата за комунальні послуги як предмет судового розгляду / С. Теньков // Юридичний вісник України. — 2016. — 5—11 лют. — С. 10.

Журнали, видавництва, університети можуть установлювати вимоги щодо розділення бібліографічного списку на списки джерел українською мовою та іноземними; списки друкованих та електронних документів тощо. Так само вони можуть визначати вимоги щодо наведення першими в переліку джерел кирилицею або латиницею і т. ін.

Щодо решти згаданих компонентів форматування, на відміну від міжнародних стандартів, таких як APA, MLA тощо, стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) не встановлює конкретних вимог. У такому разі слід керуватися методичними рекомендаціями або вимогами відповідної установи, видання. Наприклад, заголовок сторінки часто наводять як «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Також зазвичай використовують шрифт «Times News Roman» з міжрядковим інтервалом 1,5 або 2, кеглем 12 або 14. Проте такі вимоги можуть відрізнятися в різних виданнях.

Докладніше про інші стилі: