Книга: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Оформлення посилання на книгу в списку використаних джерел за вимогами ВАК, прописаними в стандарті ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, вимагає знання відповідних вимог стандарту та особливостей складання бібліографічного опису для різних типів книжкових видань.

Щоб навести посилання на книжкове видання в списку літератури (позатекстове посилання), слід зазначати такі дані: відомості про автора, назва книги, тип книги, відомості про відповідальність (реквізити редакторів, упорядників тощо – за наявності), відомості про видання, вихідні дані (місто й рік видання, видавництво), номер ISBN.

Якщо видання має до трьох авторів включно, у зоні заголовка наводять дані лише про першого автора, а в зоні відомостей про відповідальність – інформацію про всіх авторів; натомість якщо видання має від чотирьох авторів і більше, дані про авторів наводять лише в зоні відомостей про відповідальність.

Зверніть увагу: на відміну від новішого українського стандарту ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 вимагає обов’язкового наведення інформації про тип книжкового видання через двокрапку після назви (наприклад: монографія, навч. посіб., підруч. тощо).

Номер ISBN наводять факультативно.

Зони бібліографічного опису за ДСТУ 7.1:2006 відділяють знаком «крапка й тире» («. —»).

Усі скорочення наводять за вимогами відповідних стандартів.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва книги / Дані автора (авторів) ; ред. (за заг. ред., за наук. ред. тощо) Дані редактора. — Номер видання. — Місто : Видавництво, рік. — Кількість сторінок.

Щодо принципів подання інформації про авторів за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 див. детально в цій статті.

Приклади оформлення

Книга одного автора

Наєнко М. К. Романтичний епос. Ефект романтизму і українська література / М. К. Наєнко. — 2-ге вид., зі змінами й допов. — Київ : Просвіта, 2000. — 382 с.

Ґранже Ж.-К. Багряні ріки / Жан-Крістоф Ґранже. — Харків : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2018. — 350, [2] с.

Книга двох або трьох авторів

Мілих В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін. — Київ : Каравела, 2008. — 688 с.

Клименюк Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 180 с.

Книга чотирьох і більше авторів

Військово-технічне співробітництво: шляхи удосконалення : монографія / В. О. Смірнов [та ін.]. — Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2010. — 214 с.

Мікроекономіка : підруч. / А. П. Наливайко [та ін.]. — Київ : КНЕУ, 2011. — 446, [2] с.

Книга без зазначення автора (з редактором тощо)

Глосарій термінів з хімії / уклад.: Й. Опейда, О. Швайка. — Донецьк : [б. в.], 2008. — 738 с.

Книга – окремий том (частина) багатотомного видання

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — Київ : Юрінком Інтер, 2005. — Т. 1. — 832 с.

Докладніше про інші стилі: