Як цитувати авторів за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Відповідно до норм, закріплених у ДСТУ 7.1:2006 (вимоги ВАК), у відомості про авторів наводять у заголовку бібліографічного запису та (або) у зоні відомостей про відповідальність.

Якщо джерело має від одного до трьох авторів включно, в заголовку бібліографічного запису наводять прізвище та ініціали одного автора (якщо джерело має два або три автори, тут наводять відповідні дані першого автора). Після заголовка наводять дані, що стосуються до назви джерела, а після них – через скісну риску – відомості про відповідальність. У цій секції наводять дані всіх авторів.

Якщо джерело має чотирьох або більше авторів, у заголовку реквізитів авторів не зазначають, а в зоні відомостей про відповідальність зазвичай наводять дані першого автора.

Дані редакторів, упорядників, перекладачів, відповідальних організацій тощо, згідно з вимогами ВАК, слід наводити у відомостях про відповідальність через скісну риску.

У бібліографічному заголовку наводять прізвище та ініціали автора; у відомостях про відповідальність дані автора зазначють так, як їх розміщено на титульному аркуші твору.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Джерело одного автора

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали 1-го автора. Дані щодо твору / Дані 1-го автора.

Приклади в списку літератури:

Задоя О. А. Мікроекономіка : курс лекцій та вправи : навч. посіб. / А. О. Задоя. — 5-те вид., стер. — Київ : Знання, 2006. — 211 с.

Клим О. Я. Інтенсивність нагромадження важких металів і жирних кислот у тканинах та продукції бджіл в умовах Заходу України : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Клим Олег Ярославович. — Львів, 2020. — 197 с.

Джерело двох або трьох авторів

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали 1-го автора. Дані щодо твору / Дані 1-го автора, Дані 2-го автора, Дані 3-го автора.

Приклади в списку літератури:

Шевців М. В. Зоопсихологія з основами етології / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. — Київ : Центр учб. літ., 2013. — 242 с.

Васянович Г. П. Соціальний дискурс у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Васянович Г. П., Нагірняк М. Я., Лаврецький Р. В. // Львівський філологічний часопис. — 2018. — № 4. — С. 18—24.

Джерело чотирьох і більше авторів

Шаблон оформлення:

Дані щодо твору / Дані 1-го автора [та ін.].

Приклади в списку літератури:

Порівняння точностей положень геосинхронних об’єктів різним програмним забезпеченням / В. І. Кудак [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Фізика. — 2019. — Т. 45. — С. 134—140.

Джерело без зазначення автора (з редактором тощо)

Шаблон оформлення:

Дані щодо твору / за ред. (за заг. ред., уклад. тощо) Дані редактора (редакторів).

Приклади в списку літератури:

Атлас зоології / уклад.: Х. Тола, Є. Інф’єста. — Харків : Ранок, 2005. — 96 с.

Докладніше про інші стилі: