Стаття в журналі: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стаття в журналі – один з найпоширеніших типів джерел, які використовують при написанні дипломних і наукових робіт, рефератів тощо. Основна цінність статей у рецензованих наукових виданнях – високий рівень їхньої вірогідності та академічної цінності.

Щоб оформити посилання на статтю в журналі у списку використаних джерел за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), слід наводити таки реквізити: дані авторів статті, назва статті, назва журналу, том та (або) номер випуску журналу, сторінки, на яких розміщено статтю.

Номер ISSN зазначають факультативно.

Якщо доступ до статті виконано онлайн, також зазначають її ідентифікатор DOI або, у разі його відсутності, адресу URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва статті / Дані автора (авторів) // Назва журналу. — Рік видання. — Номер тому, номер випуску. — Сторінки.

Про оформлення в посиланнях реквізитів онлайн-джерел див. детально в цій статті.

Приклади оформлення

Березюк О. М. Етіопатогенетична структура гіпохромних анемій, диференційна діагностика, підходи до лікування / Березюк О. М. // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2017. — Т. 21, № 2. — С. 419—424.

Дзикович О. В. Тексти пісень сучасних німецьких виконавців у дзеркалі культури мовлення [Електронний ресурс] / Дзикович О. В., Весельська Р. В. // Львівський філологічний часопис. — 2019. — № 6. — С. 60—65. — Режим доступу: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-6-10. — Назва з екрана.

Докладніше про інші стилі: