Закон (акт): як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб навести посилання на закон або інший акт (постанову, наказ тощо) у списку використаних джерел за вимогами ДСТУ 7.1:2006 (ВАК), у бібліографічному описі потрібно зазначати назву й тип акта, дату його ухвалення, дату останньої зміни (на момент опублікування в джерелі), а також відповідні дані самого джерела (сайту, газети тощо), у якому такий акт опубліковано.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Назва акта : Тип акта від дата акта № номер аката : станом на дата останньої зміни. — Дані відповідного джерела.

Приклади оформлення

Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII : станом на 04 листоп. 2018 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 13.06.2020). — Назва з екрана.

Про переліки посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 05.05.2020 р. № 166/2020. — Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/1662020-33565 (дата звернення: 10.06.2020). — Назва з екрана.

Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів : Закон України від 12.12.2019 р. № 377-IX // Відомості Верховної Ради України. — 2020. — 29 трав. — С. 5—16.

Докладніше про інші стилі: