Як форматувати сторінку зі списком використаних джерел за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Зазвичай до поняття форматування сторінки зі списком літератури належать такі елементи:

 • принципи наведення бібліографічних посилань у списку використаних джерел (нумерований чи інший список, відступи тощо);
 • заголовок сторінки;
 • поля (береги);
 • міжрядкові інтервали;
 • шрифт і кегль шрифту тощо.

Згідно з ДСТУ 8302:2015, позатекстові бібліографічні посилання в списку використаних джерел наводять як перелік бібліографічних записів (зазвичай – нумерований список). Сортують джерела за абеткою від «А» до «Я». Наприклад:

 1. Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання : монографія / ред. В. І. Ладика. Суми : Унів. кн., 2009. 304 с.
 2. Джуряк В. С. Адаптаційно-компенсаторні реакції організму хворих на есенційну артеріальну гіпертензію за хронічної хвороби нирок. Буковинський медичний вісник. 2020. Т. 24, № 1. С. 67—73. DOI: 10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.9.
 3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 10.07.2020).
 4. <…>
 5. <…>
 6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV : станом на 23 трав. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 10.06.2020).
 7. <…>

Якщо в переліку наявні джерела іноземною мовою, їх можуть наводити або наприкінці списку, або на його початку, або окремим списком: це визначають вимоги конкретного видання або університету.

При цьому, на відміну від деяких західних стандартів, таких як APA, MLA, стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання» не встановлює конкретних вимог щодо решти елементів форматування сторінки використаних джерел. Для з’ясування відповідних норм слід розглядати методичні рекомендації або інструкції відповідного університету, фахового видання тощо.

Наприклад, заголовок сторінки часто наводять як «Список використаних джерел», «Список літератури», «Список бібліографічних посилань». У дисертаціях заголовок наводять напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру сторінки: «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Проте в рефератах, наукових статтях тощо можу бути інші вимоги щодо розташування й оформлення цього компонента.

З-поміж шрифтів найчастіше використовуються «Times New Roman», кегль 12 або 14, міжрядковий інтервал 1,5 або 2. Для дисертацій встановлено офіційні норми (Наказ Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017): шрифт «Times New Roman», кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Щодо полів вимоги визначає конкретне видання. Для дисертацій офіційні вимоги такі: ліве поле – щонайменше 20–25 мм, праве – щонайменше 10 мм, верхнє – щонайменше 20 мм, нижнє – щонайменше 20 мм.

Докладніше про інші стилі: