Приклади оформлення посилань за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 у списку використаних джерел

Автоматичне оформлення посилань за ДСТУ 7.1:2006 (ВАК) онлайн

Стиль оформлення бібліографічних описів ДСТУ 7.1:2006 (ВАК) традиційно вважають складним через використовувану кількість елементів і зон посилання, позначок тощо. Сервіс «Grafiati» дозволяє оформлювати посилання та складати списки літератури за вимогами ВАК (ДСТУ 7.1:2006) автоматично онлайн. Щоб почати оформлення посилання, перейдіть на головну сторінку сайту, оберіть потрібний тип джерела з відповідно переліку та заповніть поля. Ви одержите згенероване посилання за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК).

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)

Нижче в цій статті показані типові приклади оформлення посилань у списках літератури відповідно до вимог ВАК (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) для різних типів джерел.

Книга

Книга з одним автором

Пельтьє А.-М. Християнство та жінки. Двадцять століть історії / А.-М. Пельтьє ; пер. з фр. Я. Вестель, Д. Морозова. — Київ : Дух і Літера, 2016. — 156 с. — ISBN 978-966-378-471-7.

Кириченко М. А. Образотворче мистецтво : підр. для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. шк. / М. А. Кириченко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Освіта, 1996. — 128 с. — ISBN 5-330-03067-6.

Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання / В. І. Вишневський. — Київ : [б. в.], 2000. — 376 с. — ISBN 5-8238-0688-4.

Шапко В. Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Ф. Шапко ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — 2-ге вид. — Харків : Точка, 2014. — 147 с. — ISBN 978-617-669-160-0.

Книга з двома або трьома авторами

Дриженко А. Ю. Відкриті гірничі роботи: терміни та їх визначення : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.050301 «Гірництво» / А. Ю. Дриженко, О. О. Шустов ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ : НГУ, 2010. — 166 с. — ISBN 978-966-350-210-6.

Лісовал В. П. Операційний менеджмент : конспект лекцій / В. П. Лісовал, М. І. Старосельський ; Національний авіаційний ун-т. — Київ : НАУ, 2004. — 61 с.

Клименюк Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-553-985-8.

Книга з чотирма авторами

Карпатський регіон: сучасний стан, проблеми, перспективи сталого розвитку / В. С. Кравців, І. А. Колодійчук, П. М. Грицишин, Ю. І. Стадницький ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Львів : [б. в.], 2003. — 83 с.

Деревообробна промисловість / А. Г. Печерний, Й. Р. Кендюх, П. П. Смолицький, С. П. Гальчевський. — 2-ге вид. — Ужгород : Спілка, 2007. — 204 с.

Книга з п’ятьома або більше авторами

Фізіологія : підр. для ВМНЗ IV р. а. / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан [та ін.] ; за ред. В. Г. Шевчука. — 2-ге вид., випр. і доп. — Вінниця : Нова книга. — 448 с. — ISBN 9789663825328.

Economic Development / G. Smith, D. J. Hopper, A. Carrier [et al.]. — Liverpool : L Press, 2009. — 354 p.

Книга без автора (з редактором тощо)

Історія українського правопису XVI–XX століття : хрестоматія / упор. В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва ; перед. слово В. В. Німчука ; комент. та прим. Н. В. Пуряєвої. — Київ : Наукова думка, 2004. — 582 с. — ISBN 966-00-0261-0.

Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метод. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь ; відп. ред. Т. В. Добко. — Київ : [б. в.], 2015. — 48 с.

Світ науки. Повна ілюстрована енциклопедія : для дітей від 10 років / пер. з англ. О. Здір. ; уклад. Х. Берд — Київ : Країна Мрій, 2008. — 256 с. — ISBN 978-966-424-110-3.

Routledge Handbook of Internet Politics / ed. A. Chadwick, P. N. Howard. — Abingdon, Oxon : Taylor & Francis, 2010. — 512 p. — ISBN 9780415780582.

Книга – частина (том) багатотомного видання

Іванов Ю. Ф. Цивільне право України : навч. посіб. : у 2 т. / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. — Т. 1. — 340 с.

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. посібн. : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк [та ін.] ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. — 4-те вид., виправл. і доп. — Київ : Знання, 2006. — Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. — 728 с. — ISBN 966-346-210-8.

Частина книги (розділ тощо)

Хома І. Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І. Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку національного господарства : монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. — Дніпро : Журфонд, 2019. — С. 231—247. — ISBN 978-966-934-193-8.

Криклій Ю. П. Догляд за насінними культурами / Ю. П. Криклій // Насіннєзнавство / ред. Т. І. Шевченко. — 2-ге вид. — Київ : Агроботаніка, 2019. — С. 124—139. — ISBN 25789368156-10.

Kozbelt A. Theories of Creativity / A. Kozbelt, R. A. Beghetto, M. A. Runco // The Cambridge Handbook of Creativity / ed. J. C. Kaufman, R. J. Sternberg. — Cambridge : Cambridge University Press, 2010. — P. 20—47. — ISBN 9781139490610.

Стаття (публікація) в перідичному виданні

Стаття в журналі

Кібенко К. А. Рівень ефективності економічної діяльності малих форм аграрного виробництва / К. А. Кібенко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. — 2018. — Т. 23, вип. 3(68). — С. 95—100. — ISSN 2304-0920.

Березко О. В. Особливості застосування масштабності, засобів навігації, світлового рішення та предметного наповнення комунікативного простору торговельно-розважальних центрів [Електронний ресурс] / О. В. Березко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. — 2020. — № 78. — С. 9—17. — Режим доступу: https://www.doi.org/10.31650/2415-377X-2020-78-9-17(дата звернення: 10.03.2020). — Назва з екрана. — ISSN 2415-377Х.

Савосько В. Екологічні особливості сучасного стану деревно-чагарникових видів рослив у садах і парках колишніх залізних рудників Криворіжжя / В. Савосько, Н. Товстоляк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2019. — Випуск 80. — С. 105—117. — ISSN 0206-5657.

Vegt W. The Inertia of Light and the Isotropic and Anisotropic Properties of Electro-magnetic Mass [Electronic resource] / W. Vegt // American Journal of Astronomy and Astrophysics. — 2019. — Vol. 7, no. 2. — P. 18—32. — Mode of access: https://doi.org/10.11648/j.ajaa.20190702.11(date of access: 11.06.2020). — Title from screen. — ISSN 2376-4686.

Стаття в газеті

Дунаєвська С. Захист прав дітей чи бюрократія? / С. Дунаєвська // Юридична газета. — 2017. — 17 жовтня (№ 42). — С. 24—25.

Федчук В. Василь Івахів, перший командир УПА / В. Федчук // День. — 2018. — 25—26 травня (№ 91/92). — С. 13.

Електронний ресурс

Сайт

Kyiv Dictionary. Як правильно: «на фейсбуці» чи «на фейсбуку»? Який прийменник слід уживати: «у фейсбуці» чи «на фейсбуці»? [Електронний ресурс] / Kyiv Dictionary. — Режим доступу: https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk1/na-feisbuku-feisbutsi/ (дата звернення: 11.06.2020). — Назва з екрана.

Бердянський державний педагогічний університет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bdpu.org/ (дата звернення: 13.06.2020). — Назва з екрана.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби в Апараті Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vrkadry.rada.gov.ua/news/dijalnist/dobir_personal/konkurs/73064.html (дата звернення: 01.04.2020). — Назва з екрана.

Диск

VideoMasters. Курс редагування відеофайлів «VideoProof» [Електронний ресурс] / VideoMasters. — [Б. м. : б. в.], 2017. — 2 електрон.-опт. диски (DVD). — Назва з екрана.

Антонюк І. М. Збірка віршіів «Соната» [Електронний ресурс] / І. М. Антонюк. — Київ : [б. в.], 2011. — 1 електрон.-опт. диск (CD-R). — Назва з етикетки диска.

Дисертація

Гержановська Г. А. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, в деякому сенсі близькими до правильно змінних : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Гержановська Грета Анатоліївна ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2020. — 145 с.

Вежневець І. Л. «Музичний портрет» як художня форма французької вокальної культури XX століття : дис. … канд. мист. : 26.00.01 / Вежневець Ірина Леонідівна ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 210 с.

Довбиш О. О. Джерела формування майна учасників цивільних правовідносин : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Довбиш Олександр Олександрович ; Національний університет імені Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 247 с.

Автореферат дисертації

Головко І. К. Процеси регіоналізації як чинник генези та функціонування парадипломатії на сучасному етапі : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.04 / Головко Іван Костянтинович ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 17 с.

Лазаренко Н. І. Тенденції професійної підготовки вчителя в педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лазаренко Наталія Іванівна ; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України. — Київ, 2020. — 41 с.

Горенко Д. С. Оцінювання обмінних процесів у локальних системах електропостачання з джерелами розосередженої генерації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / Горенко Дар'я Сергіївна ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». — Київ, 2020. — 20 с.

Матеріали конференції

Тези доповіді

Чередняк Н. А. Використання новітніх технологій віртуальної та доповненої реальності у сфері туризму / Н. А. Чередняк // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали IX всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 19—20 трав. 2020 р. — Київ : Національний університет харчових технологій, 2020. — С. 87—88.

Дойчик О. Я. Концептуальна метафора в романі В. Рот «Divergent» / О. Я. Дойчик, А. М. Лехман // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 22—23 бер. 2020 р. — Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019. — С. 28—31.

Дідковська Л. І. Модернізація зрошувальних систем за інноваційно-інвестиційним підходом / Л. І. Дідковська // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 14—15 трав. 2020 р. — Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. — С. 172—174.

Закон, нормативний акт

Про публічні закупівлі [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII : станом на 19 квіт. 2020 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (дата звернення: 12.05.2020). — Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI : станом на 11 черв. 2020 р. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.06.2020). — Назва з екрана.

Про встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києві [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 р. № 324-р. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-rezhimu-nadzvichajnoyi-situaciyi-u-m-kiyevi-324200320 (дата звернення: 10.04.2020). — Назва з екрана.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 18.05.2019 р. № 286/2019. — Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025 (дата звернення: 10.06.2020). — Назва з екрана.

Про ратифікацію Договору між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах : Закон України від 08.02.2018 р. № 2284–VIII // Відомості Верховної Ради України. — 2018. — 16 березня (№ 11). — С. 17.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з оптимізацією територіальних органів Міністерства юстиції : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. № 44 // Урядовий кур'єр. — 2020. — 12 лютого (№ 27). — С. 6—7.

Конституція України : офіц. текст. — Київ : Парламентське видавництво, 2002. — 87 с.

Препринт

Добушовський Д. А. Термоелектричні властивості діелектрика Мотта з корельованим переносом при мікролегуванні / Д. А. Добушовський, А. М. Швайка. — Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2019. — 19 с. — (Препринт / Інститут фізики конденсованих систем НАН України ; ICMP–19–05).

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості (частина І) / О. І. Бульвінська, М. В. Гриценко, В. І. Рябченко [та ін.] ; за ред. З. Ф. Самчука, М. В. Гриценко. — Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. — 203 с. — (Препринт / Інститут вищої освіти НАПН України).

Сорокін С. В. Практична граматика турецької мови. Частина перша / С. В. Сорокін. — Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2018. — 358 с. — (Препринт / Київський національний лінгвістичний університет).

Патент

Спосіб екстракції стулок, стебел та листя квасолі для одержання ряду біологічно активних речовин із гіпоглікемічною активністю : пат. 118980 Україна : A61K 36/48, A61K 127/00, A61K 135/00 / А. С. Куцанян, В. І. Литвиненко. — № a 2016 12691 ; заявл. 14.01.2015 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7 (кн. 2). — 1 с.

Система освітлення нерегульованого пішохідного переходу : пат. 95681 Україна : F21S 8/00, F21S 11/00 / С. К. Сологуб ; Товариство з обмеженою відповідальністю «Олесс Груп». — № u 2014 10685 ; заявл. 30.09.2014 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. — 3 с.

Спосіб заправлення багатоступінчастої ракети-носія компонентами палива : пат. 123177 Україна : F17C 6/00, B64G 5/00 / В. А. Замарахин, В. В. Крутько, М. А. Мітін, О. С. Савильов, В. І. Худяков, Ю. С. Швикін. — № u 2017 09671 ; заявл. 03.10.2017 ; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3. — 4 с.

Стандарт

ДСТУ 4044:2019. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови. — На заміну ДСТУ 4044-2001 ; чинний від 2020-05-01. — Вид. офіц. — Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. — 26 с.

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги. — Чинний від 2018-12-05. — Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. — 27 с.

ДСТУ 6003:2008. Сири тверді. Загальні технічні умови. — На заміну ГОСТ 7616-85, ГОСТ 27568-87 ; чинний від 2009-03-01. — Вид. офіц. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — 18 с.

Архівні матеріали

Постанова про проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). — Ф. 1. — Оп. 16. — Спр. 4630. — Арк. 1. — Оригінал. Машинопис.

Витяг із доповідної записки про діяльність Української автокефальної церкви в Україні станом на 15 жовтня 1925 р. // ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). — Ф. 1. — Оп. 20. — Спр. 2007. — Арк. 1, 3, 4.

Відомості про діяльність народної бібліотеки села Абрамівки Київського повіту Київської губернії. 1917 р. // ДАКО (Держ. архів Київської обл.). — Ф. 1239. — Оп. 5. — Спр. 148. — Арк. 1—2.